Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

03 mar 2020

Vestre Landsret

Erstatningssag mod fem selskaber i Monjasa-koncernen og to direktører

BS-888-2016-VLR

Vestre Landsret har den 3. marts 2020 afsagt dom i en sag, hvor Stena Oil AB havde rejst et erstatningskrav på ca. 6,5 mio. $ mod fem selskaber i Monjasa-koncernen og to direktører.

Ved landsrettens dom blev de sagsøgte frifundet for kravet.

Baggrunden for kravet var, at et af selskaberne i Monjasa-koncernen i oktober 2013 købte en olielast, som befandt sig ombord på et skib i den vestafrikanske ø-stat, Sao Tomé og Príncipe. Stena Oil AB havde chartret skibet for at fragte selskabets olie til Vestafrika. I marts 2013 blev skibet opbragt af kystvagten på Sao Tomé og Príncipe, da skibet forsøgte at overføre olielasten til et andet skib i territorialfarvandet ud for Sao Tomé og Príncipe.

Myndighederne i Sao Tomé og Príncipe tilbageholdt begge skibe, og domstolene idømte kaptajnerne 3 års fængsel og konfiskerede olielasten. Herudover blev bl.a. skibenes ejere og kaptajnerne idømt en samlet bøde på ca. 5 mio. euro. Højesteret i Sao Tomé og Príncipe traf den 20. juni 2013 endelig afgørelse i sagen og stadfæstede dommen fra første instans. I august 2013 gav myndighederne i Sao Tomé og Príncipe tilladelse til at sælge den konfiskerede olielast. Da aftalen om køb af olien var indgået, blev kaptajnerne løsladt, og skibene blev frigivet.

Under sagen gjorde Stena Oil AB gældende, at selskabet stadig ejede olien i oktober 2013. Stena Oil AB mente, at de saotomesiske domme var afsagt i strid med grundlæggende rettigheder om bl.a. retten til retfærdig rettergang, ejendomsrettens ukrænkelighed og internationale konventioner, herunder Havretskonventionen. Stena Oil AB gjorde gældende, at Monjasa-koncernen og de to direktører måtte være klar over dette, da olien blev købt og fragtet videre. Derfor påførte de Stena Oil AB et tab svarende til oliens værdi.

De sagsøgte henviste til, at Sao Tomé og Príncipe er en suveræn stat med uafhængige domstole. De sagsøgte var efter dommene og undersøgelser af bl.a. saotomesisk ret berettiget til at gå ud fra, at den konfiskerede olielast tilhørte Sao Tomé og Príncipe. De burde ikke have forudset, at konfiskationen kunne være i strid med folkeretten. En privat køber må kunne indrette sig i tillid til national ret, og folkeretten er et anliggende mellem stater.

Landsretten behandlede sagen i første instans og traf under forberedelsen afgørelse om, at sagen i det væsentlige skulle afgøres efter saotomesisk ret. Landsretten fandt, at de sagsøgte ikke var erstatningsansvarlige over for Stena Oil AB ved at have købt den konfiskerede olielast af Sao Tomé og Príncipe.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.