Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

02 jun 2020

Vestre Landsret

Strafbar trussel om vold at råbe ”corona” og hoste mod politibetjente

V.L. S-0831-20

I forbindelse med en rutinekontrol efter færdselsloven stod tiltalte ud af en bil. Der opstod herefter en episode, hvor tiltalte flere gange råbte ”corona” og bevidst hostede mod to politibetjentes ansigt eller overkrop i en afstand af ca. en halv meter.

Tiltalte blev tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 119, stk. 1, om vold eller trussel om vold mod politibetjentene.

Ved Retten i Aarhus’ dom af 22. april 2020 blev tiltalte frifundet i dette forhold. Retten lagde bl.a. vægt på, at det var tvivlsomt, om hoste fra en smittet person mod en anden person med forsæt til at smitte vedkommende med coronavirus kan straffes som (forsøg på) vold efter straffelovens voldsbestemmelser.

Ved Vestre Landsrets dom af 2. juni 2020 blev tiltalte fundet skyldig, idet landsretten fandt, at forholdet måtte anses som trussel om vold. Han blev straffet med fængsel i 3 måneder. Straffen omfattede også overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, ved at være flygtet fra politiet, efter at han var blevet varetægtsfængslet. I landsrettens præmisser hedder det:

”Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1-2
Tiltalte var ikke smittet med coronavirus (SARS-CoV-2), da episoden foregik, og der er enighed om, at tiltalte ikke har udøvet vold eller forsøgt herpå. Sagens problemstilling er, om tiltaltes råb ”corona” i forbindelse med, at han på ca. en halv meters afstand hostede flere gange mod en politibetjents ansigt og flere gange mod en anden politibetjents overkrop og skulder, samlet udgør en trussel om vold omfattet af straffelovens § 119, stk. 1.

Efter oplysningerne om, hvordan coronavirus kan smitte, lægges det til grund, at tiltaltes host ville have været egnede til at smitte betjentene med coronavirus, hvis han selv havde været smittet. Det ændrer ikke herpå, at betjentene ikke blev ramt af væske fra tiltalte.

Smitte med coronavirus kan nødvendiggøre indlæggelse på hospital, herunder på intensivafdeling. Landsretten finder, at det må anses som vold omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, hvis en person under omstændigheder som i denne sag forsætligt smitter en anden person med coronavirus. Folketingets behandling af lovforslag nr. L 157 af 14. januar 1988 til lov om ophævelse af lov om bekæmpelse af kønssygdomme kan ikke føre til en anden vurdering.

Tiltaltes råb ”corona” og host mod betjentene udgjorde således en trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1, og tiltalte findes derfor skyldig i forhold 1-2.

Strafudmåling
Anklagemyndigheden har anført, at tiltalte i forhold 3 skal straffes med fængsel i 30 dage. Herefter, og da truslen i forhold 1-2 er fremsat efter ikrafttrædelsen af strafskærpelsen i lov nr. 82 af 30. januar 2019 om ændring af straffeloven, men før ikrafttrædelsen af strafskærpelsen i lov nr. 349 af 2. april 2020 om ændring af bl.a. straffeloven, fastsættes straffen til fængsel i 3 måneder.

Landsretten ændrer herefter byrettens dom.”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.