Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

12 jun 2020

Vestre Landsret

Dom vedrørende betalingsrettigheder til udbetaling af hektarstøtte

BS-8164/2019-VLR

Før den 7. juli 2017 havde bl.a. pengeinstitutter, der fik pant i landmænds betalingsrettigheder under EU’s landbrugsstøtteordning, anmeldt pantet til Landbrugsstyrelsen, der registrerede pantet i et centralt system, hvorefter styrelsen udbetalte støttebeløbene til panthaveren. Den 7. juli 2017 afsagde Vestre Landsret kendelse i sagen B-1002-16, hvorefter et ejerpantebrev med pant i en landmands betalingsrettigheder til udbetaling af hektarstøtte kunne tinglyses. Denne afgørelse førte i 2018 til en ændring af landbrugsstøtteloven med indførelse af en ny bestemmelse i § 3 a, stk. 1, hvorefter pant i betalingsrettigheder skal anmeldes til miljø- og fødevareministeren for at opnå beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe og retsforfølgning. I § 3 a, stk. 4, er det bestemt, at pant i betalingsrettigheder meddelt miljø- og fødevareministeren inden den 7. juli 2017 fortrænges af retsforfølgning foretaget inden den 1. april 2018.

Jyske Bank A/S havde i lighed med andre finansielle institutioner før den 7. juli 2017 sikret pant i betalingsrettigheder ved anmeldelse til Landbrugsstyrelsen. Kurator i et konkursbo efter en landmand havde i tillid til pantets gyldighed i foråret 2017 udbetalt godt 513.000 kr. til banken efter salg af landmandens betalingsrettigheder. Konkursboet anlagde sag mod banken med krav om tilbagebetaling af beløbet, idet bankens pant ikke havde været sikret mod retsforfølgning, da pantet ikke havde været tinglyst. Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten i 1. instans, da sagen var principiel, jf. retsplejelovens § 226, stk. 1. Banken påstod frifindelse i første række med henvisning til, at bankens pant i betalingsrettighederne havde været sikret mod retsforfølgning ved underretning om pantet til Landbrugsstyrelsen.

Landsretten gav konkursboet medhold i, at bankens pant i betalingsrettighederne ikke havde været sikret mod retsforfølgning, da pantet ikke havde været tinglyst. Konkursboet fik endvidere medhold i, at det kunne kræve provenuet ved salget af betalingsrettighederne tilbagebetalt, og endelig fik konkursboet medhold i, at banken ikke kunne foretage modregning.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.