Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

25 sep 2020

Vestre Landsret

Dom i straffesag fra Skive-egnen

V.L. S-0411-20

Landsretten har i dag afsagt dom i en straffesag fra Skive-egnen, hvor en 29-årig mand var tiltalt for bl.a. voldtægt, mishandling og frihedsberøvelse af to kvinder, som han havde boet sammen med.

Den ene kvinde var han kæreste med fra 2015 til januar 2016. Den anden kvinde boede han sammen med fra juni/juli 2017 til den 17. marts 2019.

Tiltalte nægtede sig skyldig, bortset fra enkelte tilfælde af simpel vold, men blev både i byretten og i landsretten i det væsentlige fundet skyldig i tiltalen.

Tiltalte blev i byretten idømt forvaring.

Tiltalte ankede byrettens dom med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og formildelse, herunder at han blev idømt en fængselsstraf i stedet for forvaring.

Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 8 år. Under hensyn til, at tiltalte ikke tidligere var straffet, til karakteren af de begåede forhold, og at kriminaliteten ikke havde rettet sig mod tilfældige ofre, fandt landsretten ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring.
Tiltalte blev desuden dømt til at betale tort- og krænkelsesgodtgørelse til de 2 kvinder med henholdsvis 80.000 kr. og 150.000 kr.

Sagen blev handlet under medvirken af domsmænd, da tiltalte havde fravalgt nævningesagsbehandling.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.