Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

16 nov 2021

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om knivstik og trusler på livet i Aarhus

V.L. S-2664-20

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor fire unge mænd var tiltalt for bl.a. forsøg på manddrab og trusler på livet ved den 4. januar 2020 i forening at have stukket med kniv og truet de forurettede ved affyring af skud med en signalpistol. Ifølge tiltalen var dette sket som led i nogle af de tiltales tilknytning til eller medlemskab af Brabrand-gruppen. Et enigt nævningeting i landsretten frifandt ligesom byrettens flertal de tiltalte under henvisning til, at det ikke var bevist, at de var gerningsmændene. I byretten frifandt flertallet på 4 nævninger og 1 dommer de tiltalte, mens mindretallet på 2 nævninger og 2 dommere ville finde de tiltalte skyldige.

Af landsrettens begrundelse fremgår følgende:

”Vidnerne A og B har også for landsretten fragået deres forklaringer den 7. og 9. januar 2020 til politiet om identiteten på gerningsmændene. De har herunder forklaret, at gerningsmændene var tildækkede, og at de derfor ikke kunne se, hvem de var. De har endvidere forklaret, at de i tiden fra gerningstidspunktet den 4. januar til afhøringerne den 7. og 9. januar 2020 fik oplysninger om navnene på gerningsmændene fra personer i lokalområdet, og at det derfor ikke var selvoplevet, når de til politiet forklarede, hvem der var gerningsmænd. C har ikke afgivet forklaring for landsretten og har i byretten i det væsentlige tilkendegivet ikke at kunne huske det skete.

Efter bevisførelsen kan det ikke udelukkes, at vidnernes forklaringer i retten kan være blevet påvirket af pres fra lokalmiljøet. Dette støttes navnlig af, at de rapportoptagende betjente har forklaret, at vidnerne ved afhøringerne den 7. og 9. januar 2020 fremstod pressede og fortalte, at de var bange for repressalier. Endvidere oplyste en person, der identificerede sig som A, den 27. februar 2021 til vagtcentralen, at han var blevet udsat for vidnetrusler, men A har for landsretten forklaret, at han ikke erindrer at have foretaget et sådant opkald. Der er ikke fremlagt andre oplysninger, der kan underbygge, at der faktisk har været et sådant pres.

Efter de afgivne forklaringer må det lægges til grund, at der under episoden den 4. januar 2020 var mange personer til stede, som i forskelligt omfang var involveret i det, der foregik. Selv om det navnlig efter masteoplysningerne – og til dels også de tiltaltes egne forklaringer – tillige må lægges til grund, at alle fire tiltalte befandt sig i området, er der udover vidnernes forklaringer til politiet ikke oplysninger, der knytter de tiltalte til de handlinger, der er beskrevet i tiltalen.

Hverken A eller B navngav gerningsmændene under deres første afhøring til politiet umiddelbart efter gerningstidspunktet den 4. januar 2020, men først 3-5 dage senere. Herefter og efter deres forklaringer i retten kan det ikke med rimelig sikkerhed udelukkes, at deres efterfølgende udpegning af gerningsmændene er sket på baggrund af oplysninger fra personer i lokalmiljøet.

Under disse omstændigheder og efter en samlet vurdering af bevisførelsen i sagen tiltrædes det, at de tiltalte er frifundet i forhold 1-5.”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33. Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.