Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

15 nov 2021

Vestre Landsret

Dom i sag om seksuelle krænkelser via sociale medier

V.L. S-2670-20

T, født i 1985, var tiltalt for blufærdighedskrænkelse og forsøg herpå, ulovlig tvang og forsøg herpå, forsøg på anden kønslig omgængelse end samleje med drenge under henholdsvis 12 år og 15 år, medvirken til anden kønslig omgængelse end samleje med drenge under henholdsvis 12 år og 15 år, besiddelse af børnepornografisk materiale og overtrædelse af forbud mod via internettet at søge at kontakte børn under 18 år.

Tiltalen omfattede ca. 234 forhold begået over for ca. 115 drenge. Forholdene var begået ved, at drengene blev kontaktet af en profil via sociale medier, navnlig Snapchat. Profilen udgav sig for at være en mindreårig pige, chattede med drengene og sendte nøgenbilleder og nøgenvideoer af en ung pige og opfordrede drengene til at sende tilsvarende billeder og videoer af dem selv til profilen, hvilket lykkedes i en lang række tilfælde. I nogle tilfælde blev drenge tvunget eller søgt tvunget til at sende yderligere porno-grafisk materiale under trussel om, at det materiale, som drengen allerede havde sendt, ville blive delt med drengens bekendte. I adskillige tilfælde blev drengene endvidere opfordret til at mødes med profilen med henblik på, at T ville opnå seksuelt samkvem med drengene. Det lykkedes alene i to tilfælde at opnå en konkret aftale om at mødes. Der kom alene et møde i stand i et tilfælde, i hvilken forbindelse drengens forældre og politiet kom til stede, og T blev anholdt. Under en ransagning på T’s bopæl fandt politiet en harddisk, som bl.a. indeholdt en mappe med undermapper navngivet med drenges profilnavne, og ud fra et stort antal af disse profilnavne fandt politiet frem til de drenge, som fremgår af anklageskriftet. Mapperne indeholdt bl.a. billeder og videoer af drengene med pornografisk indhold.

T erkendte sig skyldig i besiddelse af de billeder og videoer med børnepornografisk indhold, som blev fundet. Under hovedforhandlingen i landsretten erkendte han sig endvidere skyldig i at have medvirket til blufærdighedskrænkelse af et mindre antal af drengene ved at have haft den indledende kontakt med dem. T gjorde overordnet gældende, at det ikke var ham, men en anden person, som havde chattet med drengene og tilvejebragt det børnepornografiske materiale, som personen herefter havde delt med T.

Såvel byretten som landsretten tilsidesatte T’s forklaring om, at en anden end T havde haft kommunikationen med drengene. Byretten fandt T skyldig i besiddelse af børnepornografisk materiale som erkendt af T, blufærdighedskrænkelse eller forsøg herpå og overtrædelse af forbuddet mod at kontakte børn under 18 år i de fleste forhold, ulovlig tvang eller forsøg herpå i et mindre antal forhold og i 14 tilfælde forsøg på at mødes med drengene med henblik på seksuelt samkvem.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse om skyldsspørgsmålet og fandt endvidere T skyldig i yderligere 5 tilfælde af blufærdighedskrænkelse og yderligere 13 tilfælde af forsøg på at mødes med drengene med henblik på at opnå seksuelt samkvem.

T er tidligere straffet for blufærdighedskrænkelse af børn, herunder under lignende omstændigheder som i den aktuelle sag.

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 6 år og idømte tiltalte forbud indtil videre mod at forsøge at kontakte børn under 18 år via internettet samt forbud mod at dele bopæl med børn under 18 år, have besøg af børn under 18 år uden ledsagelse af en voksen, og frakendte ham retten til at beskæftige sig erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter med børn under 18 år.

Landsretten stadfæstede dommen med den ændring, at straffen blev forhøjet til fængsel i 8 år med følgende begrundelse:

”Ved fastsættelsen af straffen har landsretten foretaget en samlet vurdering og lagt vægt på de samme momenter, som er anført i byrettens dom. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at der er tale om en sag af et meget betydeligt omfang og betydelig grovhed, hvor der er begået systematiske krænkelser over for et meget stort antal drenge under 15 år, hvoraf en del også var under 12 år. Landsretten har desuden lagt vægt på, at tiltalte er fundet skyldig i videre omfang end byretten. Landsretten har endelig lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet og på tiltaltes hurtige recidiv, herunder at tiltalte straks efter løsladelse fra varetægtsfængslinger er fortsat med at begå forhold omfattet af denne sag.”

De drenge, som er forurettede i sagen, blev tilkendt godtgørelse for tort.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.