Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

07 dec 2021

Vestre Landsret

Vestre Landsret ophæver arrest i russisk skib

V.L. B-0370-21

Den 1. november 2021 foretog fogedretten i Hjørring arrest i et russisk skib. Arresten blev foretaget efter anmodning fra et canadisk selskab, som mener at have penge til gode hos skibets ejer i anledning af, at selskabet i 2018 havde lejet skibet til brug for et krydstogt, hvor skibet stødte på grund. Fogedrettens afgørelse betød, at skibet ikke måtte sejle videre.

Kendelsen blev kæret til Vestre Landsret. For landsretten fremkom parterne med en række processkrifter, der indeholdt yderligere oplysninger om ejerforholdet til skibet og om, hvad skibet var blevet anvendt til.

Landsretten lagde til grund, at skibet tilhører den russiske stat, og at skibet benyttes af et statsligt forskningsinstitut. Spørgsmålet om arrest i skibet var derfor i første række reguleret af lov nr. 198 af 16. maj 1950 om fremmede statsskibe m.v. Efter lovens § 3 kan arrest ikke foretages i skibe, som den fremmede stat ejer eller benytter, og som anvendes udelukkende i statsøjemed af ikke-forretningsmæssig art.

Landsretten lagde videre til grund, at skibet var på vej til et gennemføre en oceanografisk videnskabelig ekspedition, og at dette måtte anses for at være et statsligt øjemed af ikke-forretningsmæssig art. Loven om fremmede statsskibe m.v. § 3 var derfor til hinder for, at der kunne foretages arrest i skibet. Landsretten ophævede derfor arresten i skibet.  

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.