Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

15 apr 2021

Vestre Landsret

Vestre Landsret har afsagt dom i Genan-sagen

V.L. – S 773/2019

Vestre Landsret har den 15. april 2021 afsagt dom i en ankesag, hvor den nu 78-årige stifter og tidligere medejer af virksomheden Genan, som beskæftiger sig med genanvendelse af dæk, var tiltalt for mandatsvig og bedrageri af særlig grov beskaffenhed, og hvor selskabets tidligere revisor var tiltalt for medvirken til bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Ifølge tiltalen for mandatsvig havde den nu 78-årige tidligere medejer af Genan via et selskab, som han var eneejer af, og som var overladt forvaltningen af Genans frie likvide midler, overført ca. 73 mio. kr. til private konti og anvendt beløbene til private formål. Ifølge tiltalen for bedrageri havde den tidligere medejer med revisorens medvirken udarbejdet og fremlagt erklæringer i forbindelse med en lånoptagelse, hvor det af erklæringerne fremgik bl.a., at der ikke eksisterede koncerninterne mellemværender mellem to selskaber. Erklæringerne blev udarbejdet, selv om der ikke var sket indfrielse af et beløb på 420 mio. kr., og selv om de tiltalte vidste, at det fra bankernes side var en betingelse for udbetaling af lånet, at de 420 mio. kr. var tilbagebetalt, ligesom de tiltalte vidste, at erklæringerne over for bankerne fremstod som dokumentation for, at der var sket tilbagebetaling af beløbet.

Landsretten fandt de tiltalte skyldige og fastsatte straffen til 6 år for den tidligere medejer og 3 år for revisoren. Dette var en stadfæstelse af Retten i Viborgs dom af 4. april 2019. Begge de tiltalte havde anket dommen til frifindelse.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.