Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

06 maj 2021

Vestre Landsret

Landsretten stadfæster dom i nævningesag om bl.a. røveri, vold og trusler

V.L. S-0062-21

Vestre Landsret har den 6. maj 2021 afsagt dom i en nævningesag fra Esbjerg, hvor en nu 28-årig mand var tiltalt for en række forhold af bl.a. tyveri, vold, trusler, overtrædelse af færdselsloven og besiddelse af kniv og narkotika.

Manden var den 17. december 2020 af et enigt nævningeting i byretten blevet kendt skyldig i at have begået en række strafbare forhold i perioden fra februar 2018 til april 2019, hvor de alvorligste var vold og trusler mod ansatte på et forsorgshjem og to bosteder på Sjælland samt et røveri mod en isbutik i Esbjerg.

Manden blev dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, jf. straffelovens § 68, idet byretten anså det for påkrævet for at forebygge nye lovovertrædelser, og da en mindre indgribende foranstaltning ikke fandtes tilstrækkelig. Byretten lagde ved valget af foranstaltning vægt på karakteren og omfanget af de begående forhold samt den tidligere begåede kriminalitet.

Der blev ikke fastsat en længstetid for den idømte foranstaltning, og en tidligere idømt foranstaltning om tilsyn af kommunen, misbrugsbehandling m.v. blev ophævet.

I landsretten var nævningerne og de juridiske dommere enige med byretten om resultatet af sagen og stadfæstede på den baggrund byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk.
Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.