Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

16 aug 2021

Vestre Landsret

Afgørelse om søgsmålskompetence i fire sager

BS-39438/2020-VLR, BS-39439/2020-VLR, BS-39441/2020-VLR og BS-49979/2020-VLR

Vestre Landsret har den 16. august 2021 truffet afgørelse om søgsmålskompetence i fire sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder til film.

Spørgsmålet i sagerne var, om selskabet C havde søgsmålskompetence vedrørende krænkelser af ophavsretten til film produceret af selskabet Z. Sagerne var i byretten blevet afvist fra domstolene med den begrundelse, at C ikke havde søgsmålskompetence. Sagerne var med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for landsretten.

Landsretten fandt i alle sagerne, at C havde søgsmålskompetence. Landsretten anførte, at Z’s administrerende direktør i vidneforklaringer og erklæringer havde bekræftet, at Z havde givet C ret til i eget navn at føre sager om krænkelser af ophavsretten til Z’s film. Landsretten fandt, at sådanne erklæringer fra en rettighedshaver som udgangspunkt udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at C havde søgsmålskompetence. Landsretten havde herved lagt vægt på, at der ikke er særlige formkrav til aftaler om overdragelse af ophavsrettigheder, og at der ved afgørelsen af et spørgsmål om, hvilket af to selskaber, der har søgsmålskompetence i relation til en ophavsretskrænkelse, må skulle foreligge særlige omstændigheder, såfremt selskabernes samstemmende redegørelse herom ikke skal kunne lægges til grund.

De tre af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i byretten. I den fjerde sag, BS-49979/2020-VLR, tog landsretten stilling til, om den indstævnte skulle betale vederlag til C for at have krænket ophavsretten. Landsretten fandt det bevist, at der var sket fildeling fra indstævntes internetforbindelse, men at det ikke var bevist, at indstævnte var ansvarlig for delingen. Indstævnte blev derfor frifundet.   

Østre Landsret har den 4. december 2020 i en række lignende sager fastslået, at C ikke havde søgsmålskompetence.

Sagerne er behandlet af landsrettens 13. afdeling under sagsnumrene BS-39438/2020-VLR, BS-39439/2020-VLR, BS-39441/2020-VLR og BS-49979/2020-VLR. 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.