Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

05 okt 2022

Vestre Landsret

3 års fængsel for indførsel af oxycodon-tabletter

V.L. S-1143-21

Vestre Landsret har den 4. oktober 2022 afsagt dom i en ankesag, hvor en 32-årig mand var tiltalt bl.a. for i en periode fra 2017-2020 ad flere omgange at have indført i alt 56.600 stk. smertestillende tabletter fra Tyskland til Danmark i det væsentligste med henblik på videreoverdragelse. Det fremgik af sagen, at tiltalte havde indkøbt tabletterne på recept på apoteker i Tyskland. Det fremgik desuden, at det aktive stof i tabletterne var opioidet oxycodon, og at den samlede mængde af dette stof i tabletterne var 2.848 g. Det var på baggrund af retskemiske udtalelser i sagen anklagemyndighedens opfattelse, at denne mængde kunne sidestilles med omkring 1-2 kg ren heroin.

Tiltalte blev i byretten fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen og idømt fængsel i 4 år. Byretten henførte i den forbindelse forholdet under straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., om særligt farlige eller skadelige stoffer og lagde til grund, at den samlede mængde oxycodon i tabletterne svarede til mere end 1 kg ren heroin.

Landsretten fandt den 27. oktober 2021 tiltalte skyldig i samme omfang som i byretten vedrørende indførslen af tabletter. Til brug for straffastsættelsen var der for landsretten indhentet yderligere retsmedicinske erklæringer om stoffet oxycodon. Spørgsmålet var navnlig, om stoffet kunne anses for at være særligt farligt eller skadeligt og derfor omfattet af straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten fandt bl.a. på baggrund af yderligere retskemiske erklæringer, at der ikke var grundlag for at anse oxycodontabletterne for at være et særligt farligt eller skadeligt stof, og at de ikke kunne sammenlignes med heroin. Landsretten nedsatte herefter straffen til fængsel i 3 år, idet en dommer dog stemte for 4 år, og en dommer stemte for 2 år og 6 måneder.

I sine præmisser for strafudmålingen har landsretten skrevet bl.a.:

”Tiltalte er i forhold 1a fundet skyldig i indførsel og besiddelse – i det væsentlige med henblik på videreoverdragelse – af i alt 56.600 tabletter af mærkerne Oxygesic á 80 mg og Oxygesic á 20 mg med et samlet indhold af det virksomme stof oxycodon på i alt 2.848 gram. Tiltalte har indkøbt tabletterne på recept på apoteker i Tyskland.

Anklagemyndigheden har gjort gældende, at oxycodon må anses for at udgøre et særligt farligt eller skadeligt stof, som er omfattet af straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., og at straffastsættelsen bør tage hensyn til, at den samlede mængde oxycodon ved omregning svarer til 1187-2070 gram ren heroin.

Ved fastsættelsen af straf for overtrædelse af straffelovens § 191 lægges der efter praksis særligt vægt på mængden og arten af det omhandlede stof, herunder navnlig dets styrke og farlighed.

Det fremgår af de retskemiske erklæringer, som er underbygget af speciallæge A’s forklaring for landsretten, at oxycodon er et opioid, som anvendes til behandling af stærke smerter, og som ved rekreativ brug af tilstrækkeligt høje doser tillige kan have en euforiserende virkning. Oxycodon kan ved regelmæssig brug forårsage fysisk og psykisk afhængighed, og stoffet kan endvidere have skadelige virkninger på brugerens mentale og fysiske tilstand, herunder i form af bevidsthedssvækkelse og hæmning af svælgreflekser og vejrtrækning, hvilket kan være dødbringende.

Oxycodons virkningsmekanisme og effekt på kroppens funktioner er den samme som andre opioiders, herunder morfin, fentanyl og metadon, som er godkendte lægemidler, og heroin, som er et illegalt rusmiddel, der ikke længere anvendes til smertebehandling på grund af sit høje misbrugspotentiale. Forskellen mellem disse stoffer består navnlig i, hvor store doser der kræves for en tilsvarende smertestillende effekt, ligesom der er forskel på, hvor hurtigt de når den maksimale koncentration i kroppen, idet en hurtigere og højere koncentration kan give en stærkere euforiserende virkning. Det er i den forbindelse Institut for Retsmedicins opfattelse, at oxycodon bedst kan sidestilles med morfin, og at det er mindre oplagt at sammenligne stoffet med heroin.

Straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., finder anvendelse på stoffer, som er særligt farlige eller skadelige. Efter praksis omfatter dette navnlig heroin, kokain, amfetamin og ecstacy, som udgør de traditionelle hårde narkotikaer (se hertil også LFF nr. 94 af 28. februar 1975 og LFF nr. 23 af 3. oktober 1996), og der må ved vurderingen af sådanne stoffers farlighed tillige lægges vægt på, at de oftest optræder som ”gadestoffer”, hvor renhed og dosering kan variere og være ukendt for brugeren.

På denne baggrund, og da de omhandlede Oxygesictabletter er et godkendt lægemiddel, finder landsretten, at de ikke som rusmiddel kan sammenlignes med heroin, og at det – uanset oxycodons beskrevne mulige skadevirkninger – ikke er godtgjort, at de kan anses for særligt farlige eller skadelige. Sagens forhold 1a er derfor alene omfattet af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., og ikke af stk. 1, 2. pkt.

Det fremgår af de retskemiske erklæringer, at oxycodons smertestillende effekt som lægemiddel regnes for at være ca. 1,5 gange stærkere end morfins, og at undersøgelser tyder på, at oxycodon som rusmiddel giver en bedre rus med færre dårlige effekter end morfin. Landsretten lægger på denne baggrund til grund, at oxycodon må anses for mere egnet til misbrug og derfor farligere end morfin.

På den baggrund, efter det oplyste om salgsværdien af de oxycodontabletter, som tiltalte over en længere periode har indkøbt og indført til landet, og i øvrigt som sagen er oplyst for landsretten, finder fire voterende herefter, at den samlede straf passende kan fastsættes til fængsel i 3 år, mens en voterende finder, at straffen passende kan fastsættes til fængsel i 4 år, og en voterende finder, at straffen passende kan fastsættes til fængsel i 2 år og 6 måneder.”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.