Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

07 nov 2022

Vestre Landsret

Flagning med det amerikanske flag

V.L. S-2452-21

En mand fra Kolding er fundet skyldig i at have overtrådt forbuddet mod at flage med fremmede nationalflag ved at flage med det amerikanske flag på sin bopæl.

En mand fra Kolding var tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 110 c, stk. 1, jf. flagbekendtgørelsens forbud mod at benytte fremmede nationalflag, ved på sin bopæl den 9. april 2018 at have flaget med det amerikanske flag.

Sagen angik, om der var hjemmel til at forbyde flagningen som sket ved flagbekendtgørelsen, og om der i givet fald var hjemmel til at straffe for en overtrædelse af forbuddet.

Tiltalte var blevet frifundet i byretten, og dommen var anket af anklagemyndigheden.

Landsretten ændrede byrettens dom. Landsretten fandt, at der var hjemmel i en kongelig resolution fra 1833 til at forbyde flagningen som sket ved flagbekendtgørelsen. Landsrettens flertal fandt endvidere, at der var hjemmel i straffeloven til at straffe for overtrædelse af forbuddet. Landsrettens mindretal fandt derimod, at der ikke var hjemmel i straffeloven til at straffe for en overtrædelse af forbuddet. Efter stemmeflertallet blev tiltalte herefter fundet skyldig efter tiltalen. På grund af lang sagsbehandlingstid, der ikke skyldtes tiltaltes forhold, fandt landsretten, at bødestraffen skulle bortfalde.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.