Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

01 nov 2022

Vestre Landsret

Sag om bekendtgørelse om målrettede efterafgrøder

BS-50320/2020-VLR

Bæredygtigt Landbrug som mandatar for A, B og C mod Ministeriet for Føde-varer, Landbrug og Fiskeri og Landbrugsstyrelsen

Sagen angik, om Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1175 af 23. juli 2020 om krav om etablering af målrettede eftergrøder i planperioden 2020/2021 (efterafgrødebekendtgørelsen) var ugyldig på grund af manglende forudgående miljøvurdering.

Landbrugsstyrelsen foretog den 20. juli 2020 en screening i medfør af miljøvurderingslovens § 10 med henblik på at vurdere, om efterafgrødebekendtgørelsen var omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3. Styrelsen traf afgørelse om, at dette ikke var tilfældet, idet efterafgrøde-bekendtgørelsen ikke kunne forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede, at bekendtgørelsen ikke var om-fattet af kravet om miljøvurdering.

Bæredygtigt Landbrug indbragte som mandatar for A, B og C sagen for domstolene og gjorde gældende, at efterafgrødebekendtgørelsen var omfattet af obligatorisk miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, og at manglende miljøvurdering medførte, at efterafgrødebekendtgørelsen var ugyldig.

Landsretten henviste ved sin afgørelse til bl.a. miljøvurderingslovens forarbejder og EU-Domstolens dom af 22. februar 2022 i sag C-300/20 (Bund Natur-schutz) om SMV-direktivets artikel 3, stk. 2, litra a. Landsretten udtalte herefter, at efterafgrødebekendtgørelsen pålagde visse typer af virksomheder (land-brug), som har efterafgrødegrundareal i nærmere afgrænsede kystvandoplande, at udlægge arealer med målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021 med henblik på effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Efterafgrødebekendtgørelsen fastlagde derimod ikke rammerne for fremtidige anlægstilladelser til intensiv fjerkræ- eller svineavl eller anden intensiv husdyravl og indeholdt heller ikke en regulering af brugen af husdyrgødning, som eventuelt ville kunne få indvirkning på fremtidige anlægstilladelser til de omhandlende projekter.

Da der heller ikke var grundlag for at fastslå, at efterafgrødebekendtgørelsen i øvrigt – direkte eller indirekte – fastlagde en betydningsfuld helhed af kriterier og fremgangsmåder for tilladelse og iværksættelse vedrørende et eller flere af de omhandlende projekter, var landsretten enig med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Landbrugsstyrelsen i, at efterafgrødebekendtgørelsen ikke skulle have været undergivet en miljø-vurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Landbrugsstyrelsens påstand om frifindelse blev derfor taget til følge.

Sagen var henvist fra Retten i Hjørring.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.