Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

16 mar 2022

Vestre Landsret

Kendelse i Tvind-sagen

V.L. S-2469-09 og V.L. S-1783-11

Vestre Landsret har den 9. marts 2022 afholdt retsmøde i Tvind-sagen, hvor Mogens Amdi Petersen og fire øvrige tidligere medlemmer af Tvinds ledelse er tiltalt for underslæb og skattesvig i perioden 1990-1995 for beløb på mellem 11 og 35 mio. kr. Baggrunden for retsmødet var, at reglerne om europæiske arrestordrer er ændret, og at der er forløbet 8½ år, siden landsretten sidst tog stilling til grundlaget for varetægtsfængsling af de fem tiltalte.

Vestre Landsret har d.d. afsagt kendelse om, at de tiltalte fortsat skal være varetægtsfængslet in absentia. Landsretten bestemte endvidere, at der også efter de nye regler skal udstedes europæiske arrestordrer, således at de fem tiltalte fortsat kan blive udleveret til retsforfølgning i Danmark.

Landsrettens begrundelse fremgår af kendelsen:

”Landsrettens begrundelse og resultat
Betingelsen for at udstede europæiske arrestordrer er efter udleveringslovens § 45, jf. artikel 2, stk. 1, i Rådet for den Europæiske Unions rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 (herefter Rammeafgørelsen), at der er afsagt en fængslingskendelse, og at Rammeafgørelsens betingelser i øvrigt er opfyldt.

Som det fremgår af landsrettens retsbog for den 23. september 2021, er grundlaget for landsrettens kendelse af 29. august 2013 for så vidt angår mistanke- og indikationskravene fortsat til stede, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1. Landsretten skal derfor alene tage stilling til, om proportionalitetsbetingelsen i retsplejelovens § 762, stk. 3, fortsat er opfyldt.

De tiltalte er tiltalt for omfattende økonomiske kriminalitet. Det drejer sig for fire af de tiltalte om underslæb og skattesvig for beløb på mellem 24 og 35 mio. kr. og for tiltalte (…) om skattesvig for ca. 11 mio. kr. Kriminaliteten har ifølge tiltalen karakter af grov og systematisk misbrug af reglerne om fonde, der støttede almengørende formål.

At sagen efter byrettens dom har versereret i en længere årrække skyldes i alt væsentligt, at de tiltalte har unddraget sig forfølgning i sagen. De tiltalte blev lovligt tilsagt til et retsmøde med henblik på hovedforhandling i 2013, men mødte ikke op.

Herefter og efter det oplyste om det forventede strafniveau vil en fortsat varetægtsfængsling af de tiltalte in absentia ikke på nuværende tidspunkt stå i misforhold til den herved forvoldte forstyrrelse af de tiltaltes forhold, sagens betydning og den forventede retsfølge, hvis de tiltalte findes skyldige, jf. retsplejelovens § 762, stk. 3. De tiltalte vil blive fremstillet i landsretten inden 24 timer efter indbringelsen her til landet, og landsretten vil herefter igen tage stilling til, om fængslingsbetingelserne på det tidspunkt fortsat er opfyldt.

For tiltalte Mogens Amdi Petersens vedkommende bemærkes det, at det ikke kan føre til en anden vurdering, at han tidligere har været varetægtsfængslet i 11 måneder forud for byretssagen. Endvidere er der på det foreliggende grundlag ikke tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at hans helbredsmæssige forhold afskærer ham fra at blive udleveret til Danmark og deltage i retsmøder.

De tiltalte har vedvarende unddraget sig forfølgningen i ankesagen, og det lægges efter det oplyste til grund, at det ikke skyldes de danske myndigheders forhold, at ankesagen ikke er gennemført. Herefter og under hensyn til grovheden og omfanget af de forhold, der er rejst tiltale for, er betingelserne for udstedelse af europæiske arrestordrer opfyldt. Det bemærkes i den forbindelse, at betingelserne i Rammeafgørelsens artikel 4 a ikke finder anvendelse, idet arrestordrerne ikke udstedes med henblik på fuldbyrdelse af en frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning. Endvidere er artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention heller ikke til hinder for udstedelse af arrestordrer.

Landsretten tager derfor anmodningen om udstedelse af europæiske arrestordrer til følge.”


Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Journalister kan bestille udskrift af afgørelsen til brug for journalistisk eller redaktionelt arbejde. Bestilling skal ske pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Der henvises til retsplejelovens § 41 b, stk. 2, nr. 3.