Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

21 sep 2022

Vestre Landsret

Momssvig af særlig grov karakter - hotel- og restaurationsdrift

Dom afsagt: 21. september 2022

Sagsnr. V.L. S-645-21

Landsretten har den 21. september 2022 afsagt dom i en ankesag om momssvig, hvor T1 og T2 var tiltalt for i forening som ejere, direktører og daglige ledere af 3 virksomheder A, B og C at have begået momssvig af grov karakter ved i en periode fra 1. april 2007 til 30. juni 2010 at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved der var sket momsunddragelse for i alt ca. 7,5 mio. kr.

Momsunddragelsen var ifølge anklagemyndigheden sket ved, at de tiltalte havde undladt at angive og afregne moms i de tre virksomheder A, B og C for arrangementer, som kunder have afholdt på 5 slotshoteller. T1 og T2 var ejere og medejere af virksomhederne og slotshotellerne.

Sagen angik i første række spørgsmålet, om de tre virksomheder kunne anses for at være afgiftspligtige (”rette momssubjekter”), eller om afgiftspligten påhvilede et driftsselskab, som var blevet erklæret konkurs i 2013. Sagen angik i anden række navnlig spørgsmålet, om arrangementerne var fuldt momspligtige, eller om der for en del var tale om momsfri lokaleudlejning.

Landsretten fandt i lighed med byretten, at afgiftspligten påhvilede de tre virksomheder A, B og C, og at der ikke var tale om momsfri lokaleudlejning.

Landsretten fandt T1 skyldig i at have begået momssvig af grov karakter for et beløb på ikke under 6 mio. kr. I forhold til T2 fandt landsretten det ikke bevist, at T2 havde haft forsæt til momsunddragelsen. T2 blev herefter alene dømt for at have udvist grov uagtsomhed og kun i forhold til momsangivelserne i T2s personligt drevne virksomhed A.

Landsretten fastsatte straffen for T1 til betinget fængsel i 2 år som en fællesstraf, der også omfattede en tidligere betinget fængselsstraf på 4 måneders fængsel. T1 blev endvidere idømt en tillægsbøde på 6 mio. kr.
Straffen for T2 blev fastsat til en bøde på 900.000 kr.

I byretten var begge de tiltalte fundet skyldige og idømt betingede fængselsstraffe på henholdsvis 2 år og 1 år og 9 måneder samt tillægsbøder på hver 3,75 mio. kr.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af sagerne i byretten og landsretten.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.