Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

12 okt 2023

Vestre Landsret

Motoransvarsforsikring dækkede ”klonet bil”

BS-33323/2021-VLR og BS-33324/2021-VLR

Vestre Landsret har den 12. oktober 2023 afsagt dom i en sag mellem Topdanmark Forsikring A/S og en privat forsikringstager om dækning under en motoransvarsforsikring af en skade påført af en ”klonet bil”.

Efter at en privat forsikringstager havde tegnet en lovpligtig motoransvarsforsikring hos Top-danmark Forsikring A/S for en nyindregistreret bil, var bilen involveret i et færdselsuheld, hvor den forvoldte skade på en anden bil. Da det viste sig, at den skadevoldende bil var forsynet med et falsk stelnummer (en såkaldt ”klonet bil”), nægtede forsikringsselskabet at dække skaden med den begrundelse, at bilen ikke var forsikret hos selskabet.

Spørgsmålet i sagen var i første række, om den klonede bil var omfattet af motoransvarsforsik-ringen, og i anden række, om selskabet var berettiget til at ophæve forsikringen med tilbagevir-kende kraft, da forsikringen var tegnet under den urigtige forudsætning, at bilen kunne indregi-streres. Der var også spørgsmål om, hvorvidt tegning af forsikring for en klonet bil udgør en lovlig interesse i forsikringsaftalelovens forstand, og om forsikringstageren var i ond tro om de risikooplysninger, han havde givet ved tegning af forsikringen.

Landsretten gav forsikringstageren medhold.

Landsretten fastslog, at der ikke forelå nogen reel tvivl om, at forsikringen omfattede forsikrings-tagerens bil, og at der ikke var risiko for forveksling med andre biler. Efter formålet med den lovpligtige ansvarsforsikring og indholdet af forsikringsaftalen kunne forsikringsselskabet ikke ophæve ansvarsforsikringen med tilbagevirkende kraft med den virkning, at selskabet ikke skulle dække skaden. Landsretten fandt også, at forsikringen var tegnet for en lovlig interesse, og at forsikringstageren var i god tro.

Landsretten har behandlet sagen i første instans, da sagen er anset for principiel.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Vestre Landsret (7. afdeling) den 12. oktober 2023.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektonc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer BS-33323/2021-VLR og BS-33324/2021-VLR, 7. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.