Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

01 sep 2023

Vestre Landsret

Dom om betaling for at vise tv mv. på hospitaler

BS-4136/2021-VLR

Landsretten har i dag afsagt dom i en sag, hvor Region Midtjylland og Copydan Verdens TV var uenige om regionens pligt til at betale vederlag for at bruge radio og tv på regionens hospitaler og et muligt vederlags størrelse.

Copydan Verdens TV havde rejst et krav på ca. 14 mio. kr. for perioden fra 2019 til 2022 på vegne af de rettighedshavere, som Copydan Verdens TV repræsenterede i henhold til ophavsretsloven.

Region Midtjylland gjorde navnlig gældende, at brug af tv mv. på hospitalerne ikke udgjorde overføring til almenheden. Derfor mente regionen ikke, at den skulle betale vederlag til rettighedshaverne. I hvert fald skulle den ikke betale for brug af danske public-service kanaler. Regionen var også af den opfattelse, at kravet på 14 mio. kr. var alt for højt, da der ikke var givet rabat, og da den opkrævede pris var meget højere, end hvad der betales til rettighedshavere i Norge, Sverige og Tyskland.

Copydan Verdens TV gjorde gældende, at brug af tv mv. på hospitalerne udgjorde overføring til almenheden, idet mange tusinde patienter, besøgende og ansatte hermed fik adgang til at se tv og høre radio på sengestuer, vente- og personalerum via hospitalernes egne netværk. Derfor skulle der betales for brugen til rettighedshaverne, som ikke havde accepteret en videreudsendelse af deres værker på den måde, da de oprindeligt gav tilladelse til udsendelse af deres værker i radio og tv. Copydan Verdens TV henviste også til, at der var givet rabat på prisen i forhold til, hvad man opkrævede for brug af tv i f.eks. fængsler, hoteller og private husstande, og at man ikke kan sammenligne priserne i Danmark med andre lande.

Landsretten gav i det væsentlige Copydan Verdens TV medhold og fastslog, at der er tale om en overføring til almenheden, når Region Midtjylland har valgt at give adgang til radio- og tv-udsendelser i sengestuer, vente- og personalerum på regionens hospitaler. Der skal betales for brugen heraf til rettighedshaverne, uanset om der er tale om public-service kanaler eller kommercielle kanaler.

Landsretten fastsatte et skønsmæssigt vederlag for brugen af tv og radio på regionens hospitaler i perioden fra 2019 til 2022 til 10 mio. kr.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer BS-4136/2021-VLR. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.