Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

22 sep 2023

Vestre Landsret

Møderet for landsret – retningslinjer for prøvesager

Retspræsidenterne for Sø- og Handelsretten og de to landsretter har revideret retningslinjerne for prøvesager

Efter retsplejelovens § 133 har en advokat møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten, når advokaten har bestået en prøve i procedure.

Prøven består i, at den pågældende udfører to retssager, der afsluttes med en mundtlig hovedforhandling. Prøven er bestået, når de retter, hvor sagerne er udført, finder udførelsen tilfredsstillende. Ud fra den første sags karakter og udførelsen heraf kan prøven dog erklæres for bestået alene på grundlag af denne sag. Det er alene landsretterne eller Sø- og Handelsretten, der kan erklære prøven bestået på grundlag af udførelsen af en enkelt sag.

Prøven kan aflægges af advokater og af autoriserede advokatfuldmægtige, der kan give møde for landsret eller i alle sager for Sø- og Handelsretten i henhold til en såkaldt proceduretilladelse udstedt i medfør af retsplejelovens § 136, stk. 4.

Den ene retssag kan være en byretssag med kollegial behandling eller med medvirken af sagkyndige dommere. Mindst én af retssagerne skal således aflægges for en af landsretterne eller for Sø- og Handelsretten. Hvis begge prøvesager aflægges for landsretterne eller Sø- og Handelsretten, kan de to sager udføres ved hver sin ret.

Sådan søger du om tilladelse til at føre en prøvesag for landsretten

Advokaten/advokatfuldmægtigen anfører i en meddelelse på minretssag.dk vedrørende den konkrete sag, at sagen ønskes ført som prøvesag. I sager, som ikke behandles på minretssag.dk, sendes en mail til den landsretsafdeling, som behandler sagen.

Meddelelsen skal angive, om det er 1. eller 2. prøvesag. Den skal også indeholde oplysning om prøvekandidatens cpr-nr. samt en kort beskrivelse af sagen og prøvekandidatens vurdering af, hvorfor sagen skønnes egnet som prøvesag. Desuden skal vedlægges kopi af advokatbeskikkelse (advokat) eller proceduretilladelse (advokatfuldmægtig).

Det bemærkes, at landsrettens senere kan afvise, at sagen er egnet som prøvesag.

Gå til vejledning i retningslinjer for prøvesager