Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

04 sep 2023

Vestre Landsret

Nye domsmænd og nævninger

Vestre Landsret udsender i disse dage breve til ca. 5.800 personer i Jylland, som skal være domsmænd og nævninger fra den 1. januar 2024 og 4 år frem. Næsten 4.600 skal fungere ved en af de 11 jyske byretter, mens lidt over 1.200 kommer til at møde i landsretten.

Domsmænd og nævninger udpeges hvert 4. år og deltager i behandling af straffesager ved enten byretter eller landsretten. I byretten deltager der 2 domsmænd sammen med 1 byretsdommer, og i landsretten er der 3 domsmænd sammen med 3 landsdommere. Nævninger deltager i de alvorligste straffesager om f.eks. drab eller meget grov vold. I byretten er der 6 nævninger og i landsretten 9 nævninger, som afgør sagen sammen med de juridiske dommere.

”Domsmænd og nævninger er en vigtig del af vores straffesystem, hvor almindelige borgere med forskellig baggrund og erfaring er med til at afgøre straffesager sammen med de juridiske dommere. Vi sætter stor pris på det daglige samarbejde med domsmænd og nævninger, og det er samtidig med til at give befolkningen et førstehånds indblik i, hvordan vores retssystem fungerer,” siger landsretspræsident Jens Røn fra Vestre Landsret.

Domsmænd og nævninger udtrækkes fra de grundlister, som landsretten har modtaget fra 42 jyske kommuner. På grundlisterne er der optaget i alt ca. 9.600 personer. De nye domsmænd og nævninger er fundet ved lodtrækning fra grundlisterne.

Personer, der udtages til kommunernes grundlister, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder, og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i de enkelte kommuner.

Det er indtrykket, at der i kommunerne er gjort en stor indsats for at opfylde kravet om en alsidig og repræsentativ sammensætning af grundlisten.

En endelig vurdering af, i hvilket omfang det samlet set er lykkedes kommunernes grundlisteudvalg at opfylde kravene til grundlisternes sammensætning, vil dog først kunne foretages, når Justitsministeriets Forskningskontor har gennemført en undersøgelse af repræsentativiteten af de nye grund- og lægdommerlister. Denne undersøgelse forventes offentliggjort i begyndelsen af det nye år.

Hvis du er optaget på kommunens grundliste, men ikke får besked fra landsretten i løbet af den næste uge, er du ikke udtrukket som domsmand/nævning for den næste periode. Brevene sendes med Digital Post. Det kan dog blive nødvendigt at finde flere domsmænd og nævninger i perioden, og dette vil ske ved lodtrækning fra de eksisterende grundlister. De personer, som ikke er udtrukket nu, kan derfor blive udtrukket senere og får besked fra landsretten, hvis det sker.

Listerne med de nye domsmænd og nævninger udleveres kun til de retter, som skal bruge dem. Kommunernes grundlisteudvalg får ikke besked om, hvem der er udtrukket fra listen.

Du kan læse mere om hvervet som domsmand og nævning her