Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

22 apr 2024

Vestre Landsret

Dom i drabssag fra Djursland

V. L. S-1410-23

Vestre Landsret har i dag under medvirken af nævninger afsagt dom i en sag, hvor et ægtepar (T1 og T2) og en kvinde (T3) blev fundet skyldige i manddrab og forsøg på manddrab, der blev begået sammen med en anden mand (T4), hvis sag var afgjort som en tilståelsessag. T3 blev i lighed med T4 alene fundet skyldig i et af de tre drabsforsøg. De tiltalte blev desuden fundet skyldige i usømmelig omgang med lig, brandstiftelse og et mindre tyveriforhold begået i relation til drabet. Byretten var nået til samme resultat med hensyn til skyldsspørgsmålet.

Landsretten var enig med byretten i, at straffen for T1 og T2 skulle fastsættes til fængsel i 14 år, hvorimod landsrettens flertal forhøjede straffen for T3 fra fængsel i 10 år til fængsel i 12 år. T4 var i sin tilståelsessag idømt fængsel i 12 år.

Landsretten anførte i begrundelsen for straffastsættelsen følgende om T1 og T2:

”Ved fastsættelse af straffen har landsretten lagt vægt på, at T1 og T2 er fundet skyldige i bl.a. at have dræbt F den 14. juli 2022 og i at have forsøgt at dræbe ham den 2., 9. og 13. juli 2022.

Det er indgået som skærpende omstændigheder, at de over en længere periode har haft til hensigt at dræbe F, at drabet og forsøgene har været planlagt, og at forholdene blev begået af flere i forening. Det blev således bl.a. aftalt med T4 og T3, at F den 2. og 9. juli 2022 skulle klemmes ihjel under en bil for at få det til at ligne et uheld, ligesom T1 den 14. juli 2022, da F blev dræbt, lokkede ham til Y-vej, hvor T2 og T4 ventede, og hvor det forinden var sikret, at de personer, der kom på ejendommen i forbindelse med hestehold, ikke kom. Videoovervågningen på ejendommen var også forinden blevet slukket, og T3 var kørt væk med T2 og T4’s telefoner for at skaffe et alibi.

Der er i skærpende retning også lagt vægt på det efterfølgende forløb, herunder bortskaffelsen af F’s lig og afbrændingen af hans varebil. Landsretten finder under disse omstændigheder – og da der efter landsrettens opfattelse ikke foreligger formildende omstændigheder – at en straf på fængsel i 14 år er passende for begges vedkommende.”

I begrundelsen for straffastsættelsen vedrørende T3 anførte landsrettens flertal (14 stemmer) følgende:

”Flertallet har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på, at T3 er fundet skyldig i drabet den 14. juli 2022 og i drabsforsøget den 13. juli 2022, der som anført ovenfor er begået i forening med de øvrige tiltalte og T4. Selvom hendes rolle har været mindre end de øvrige tiltalte og T4, finder flertallet, at hun ikke kan anses for at have indtaget en så underordnet rolle i forløbet, at der foreligger sådanne formildende omstændigheder, der kan begrunde, at straffen for hendes vedkommende skal fastsættes under udgangspunktet for drab på fængsel i 12 år. Der er herved lagt vægt på bl.a., at hun i en længere periode vidste, at T1 og T2 ønskede F slået ihjel, at hun den 13. juli 2022, da hun indfandt sig på X-vej, anså det for overvejende sandsynligt, at F skulle dræbes, hvilket som anført mislykkedes, og at hun til trods herfor alligevel dagen efter den 14. juli 2022 kørte ud til Y-vej, hvor hun vidste, at F var blevet lokket ud og anså det for i hvert fald overvejende sandsynligt, at han ville blive dræbt. Hun fik i den forbindelse overgivet T2 og T4’s telefoner for at skaffe dem et alibi efter, at hun havde set, at T4 havde skiftet tøj. Flertallet har endvidere lagt vægt på hendes rolle i det efterfølgende forløb, herunder bortskaffelsen af F’s lig og afbrændingen af hans varebil.”

Landsrettens mindretal (4 stemmer), hvor 2 stemte for fængsel i 10 år og 2 stemte for fængsel i 11 år, udtalte følgende om straffen for T3:

”Mindretallet har ved fastsættelse af straffen navnlig lagt vægt på T3’s rolle i drabet og drabsforsøget. Mindretallet finder således, at T3 alene har haft en mindre rolle, og at der som følge heraf foreligger sådanne formildende omstændigheder, at der er grundlag for at fravige udgangspunktet for straffen for drab på fængsel i 12 år.”


Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-1410-23, 13. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.