Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

26 sep 2022

Retten i Viborg

Ledigt hverv som beneficeret advokat ved Retten i Viborg

Retten i Viborg har opslået en stilling som beneficeret advokat. Ansøgningsfrist er den 13. oktober 2022.

En advokat skal antages til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Retten i Viborg og ved Vestre Landsret, for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller henvist fra Retten i Viborg.

Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager. Der tilkommer ikke en advokat, der er antaget ved en byret, godtgørelse for rejseudgifter ved møde inden for retskredsen, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1,2. pkt., jf. § 741, stk. I.

Der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. Der kan også lægges vægt på ansøgerens erfaring med civile — herunder familieretlige — sager. Der lægges desuden vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, sådan som disse kvalifikationer fremstår for rettens dommere. Hensynet til den geogra­fiske spredning af advokater i retskredsen kan også tillægges betydning ved antagelsen. Ansøgere, der ikke er beneficeret i en anden retskreds, vil blive foretrukket til hvervet.

Et beneficium meddeles for en periode på 10 år. Et meddelt beneficium forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af det meddelte beneficium.

Se i øvrigt Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9418 af 30. juni 2020 om antagelse af beneficerede advokater. 

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender byretspræsidenten ved Retten i Viborg ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen. Byretspræsidenten indhenter samtykke fra de indstillede advokater til at indhente oplysninger og indhenter herefter en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og fra vedkommende politidirektør og oplysninger fra Kriminalregisteret. Civilstyrelsen foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden Civilstyrelsen på justitsministerens vegne træffer afgørelse i sagen.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og skal sendes til Retten i Viborg – gerne på sikker mail på ledelse.vib@domstol.dk.

Ansøgningsfristen udløber torsdag den 13. oktober 2022.