Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

15 aug 2023

Retten i Viborg

6 års fængsel for voldtægt med barn under 12 år

Dom afsagt: 15. august 2023

39-årig mand idømt 6 års fængsel for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år og blufærdighedskrænkelse

Sagsnummer: SS 1666/2023

Sagen kort fortalt

Den nu 39-årige mand var i en nævningesag tiltalt for i tiden fra den 7. maj 2015 til den 19. oktober 2019 i en midtjysk by at have begået seksuelle overgreb på en pige, der var født i 2008. Han var også tiltalt for i flere tilfælde at have krænket hendes blufærdighed.

Det kom frem i sagen, at tiltalte kendte pigens forældre gennem sit arbejde. Tiltalte fik skabt et tillidsfuldt forhold til både pigen og hendes forældre. Relationen mellem tiltalte og pigen udviklede sig gennem årene. De tilbragte en del tid sammen, og de blev til stadighed mere fortrolige og glade for hinanden. I starten legede de fantasifulde lege sammen, men langsomt udviklede deres relation sig til et seksuelt forhold uden brug af direkte tvang. Tiltalte har forklaret, at han ikke formåede at stoppe den udvikling, selvom han godt vidste, at det var gået for vidt.

Tiltalen omfatter bl.a. voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år og blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 216, stk. 2, jf. til dels § 225 og § 232.

Tiltalte erkendte sig delvist skyldig, idet han erkendte blufærdighedskrænkelse og de mindst grove tilfælde af seksuelle overgreb i den rejste tiltale. Han nægtede sig skyldig i de grovere forhold, herunder bl.a. at han skulle have gennemført vaginalt samleje med pigen. 

Dommens resultat

Retten fandt det - særligt på baggrund af tiltaltes delvise erkendelse og den nu 15-årige piges forklaring – bevist, at tiltalte var skyldig i de væsentligste dele af den rejste tiltale.

Anklageren påstod tiltalte idømt en fængselsstraf i mindst 6 år og udvisning for bestandig. Anklageren nedlagde også påstand om, at tiltalte herudover skulle meddeles et bolig- og besøgsforbud.

Forsvareren nedlagde påstand om frifindelse i de ikke erkendte forhold og frifindelse for påstanden om udvisning for bestandig. Forsvareren påstod også frifindelse for påstanden om bolig- og besøgsforbud.

Straffen blev fastsat til 6 år bl.a. under hensyn til forholdets grovhed og karakter, pigens unge alder og gerningsperiodens længde.

Tiltalte blev udvist for bestandig.

Tiltalte blev frifundet for påstanden om bolig- og besøgsforbud med henvisning til, at der efter de dagældende regler ikke var grundlag for at nedlægge forbud.

Tiltalte blev dømt til at betale 175.000 kr. i tortgodtgørelse til pigen.

Sagen var en nævningesag, og dommerne var enige i skyldspørgsmålet. Der var ikke enighed om strafudmålingen, idet der var ti stemmer for at udmåle straffen til fængsel i 6 år og to stemmer for at udmåle straffen til fængsel i 7 år.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 15. august 2023.