Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

29 sep 2020

Retten i Aalborg

Dom i sag om digital blufærdighedskrænkelse af 590 kvinder

En 25-årig mand er ved Retten i Aalborg i en tilståelsessag blevet idømt 5 måneders fængsel for blandt andet digitale blufærdighedskrænkelser over for 590 kvinder.

Sagsnummer: SS 11-8508/2019

Sagen kort fortalt

Tiltalen angik i forhold 1 medvirken til blufærdighedskrænkelse ved i en periode i 2017-2018 at have bistået en uidentificeret person, "Uffe", med at indhente skærmbilleder fra 590 navngivne kvinders facebookprofiler, hvilke han indsatte på en hjemmeside i mapper med kvindernes navne. Herved blev det muligt yderligere at identificere kvinderne i forbindelse med hjemmesiden, hvor der blev reklameret med bytte af nøgenbilleder og pornografiske billeder m.v. Herudover angik tiltalen i forhold 2 blufærdighedskrænkelse og videregivelse af private billeder af 10-15 ukendte kvinder.
Tiltalte erkendte sig skyldig og sagen blev behandlet som en tilståelsessag. 

329 af de navngivne kvinder i forhold 1 havde via deres bistandsadvokater fremsat krav om tortgodtgørelse. De fremsatte krav varierede mellem 5.000 og 50.000

Dommens resultat

Straffen blev fastsat til 5 måneders fængsel, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Domsresultatet var i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på blufærdighedskrænkelsernes antal og karakter, herunder den meget systematiske karakter. Henset til den tid, der er gået siden overtrædelserne og til tiltaltes gode personlige forhold blev straffen gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Krav om tortgodtgørelse fra 329 kvinder blev imødekommet med hver 5.000 kr. Retten lagde i den forbindelse på den ene side vægt på, at der er tale om medvirken til grove og systematiske krænkelser, og på den anden side, at T i det relevante forhold ikke er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 264 d om uberettiget videregivelse af billeder vedrørende en andens private forhold og at der ikke under sagen er fremlagt dokumentation for hvilke konkrete billeder af de forurettede, der måtte være lagt ind på den pågældende hjemmeside. På den baggrund fandt retten ikke grundlag for at graduere godtgørelsernes størrelse efter hvilke konkrete billeder, der efterfølgende måtte være lagt ud på den pågældende hjemmeside.

Sagen blev behandlet i retten den 4. juni 2020. Dommen blev afsagt den 9. juni 2020, uden at tiltalte var til stede. Det er derfor ikke afklaret, om sagen vil blive anket. Der gælder en ankefrist på 14 dage.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Aalborg den 9. juni 2020