Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

16 nov 2022

Retten i Aarhus

5 års fængsel for bl.a. terrorfinansiering og forsøg på at have ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger

Dom afsagt: 16. november 2022

Hovedtiltalt idømt 5 års fængsel for bl.a. terrorfinansiering og forsøg på at have ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger

En 30-årig mand er idømt 5 års fængsel for under et ophold i Syrien i 2014 at have fremmet Islamisk Stats terrorvirksomhed, for i 2015 at have forsøgt at lade sig hverve til at begå terrorhandlinger for Islamisk Stat og for terrorfinansiering ved direkte eller indirekte at have ydet økonomisk støtte på ca. 231.000 kr. til Islamisk Stat og til sin bror og morbror, der i Syrien kæmpede for Islamisk Stat.
Herudover blev en 32-årig mand idømt fængsel i halvandet år for sammen med den 30-årige under opholdet i Syrien i 2014 at have fremmet Islamisk Stats terrorvirksomhed.
Tre mænd, en 31-årig, en 28-årig og 37-årig, blev fundet skyldige i medvirken til dele af den terrorfinansiering, som den 30-årige blev dømt for, og en mand, en 29-årig, blev frifundet herfor. Den 31-årig blev idømt fængsel i ni måneder for sin medvirken til at overføre ca. 59.000 kr., og de to øvrige mænd blev begge straffet med fængsel i 6 måneder for at have overført ca. 20.000 kr. henholdsvis ca. 35.000 kr. Under hensyn til gerningstidspunkterne og sagsbehandlingstiden blev straffen for den 31-årige gjort delvist betinget, og straffene til den 28-årige og 37-årige blev anset for udstået med varetægtsfængslingen.

Sagsnummer: SS 4-5045/2022

Sagen kort fortalt
Retten i Aarhus har den 16. november 2022 afsagt dom i en nævningesag, hvor 6 personer var tiltalt i en sag om terrorrelaterede handlinger. Den hovedtiltalte (T1) var sammen med en 32-årig mand (T2) tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 114 c, stk. 3, ved fra den 14. til den 16. juli 2014 i Syrien at have ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger for Islamisk Stat, subsidiært for overtrædelse af straffelovens § 114 e, ved at have fremmet virksomheden for en person eller sammenslutning, der begik eller havde til hensigt at begå terror. T1 var endvidere tiltalt for terrorfinansiering, jf. straffelovens § 114 b, nr. 1, jf. til dels § 21, ved at have overført 247.256,91 kr., ligesom han var tiltalt for i 2015 at have ladet sig hverve til at begå terror, idet han havde til hensigt at indrejse i Syrien og tilslutte sig terrororganisationen Islamisk Stat, jf. straffelovens § 114 c, stk. 3.

Herudover var 4 andre mænd tiltalt for terrorfinansiering, jf. straffelovens § 114 b, nr. 1, jf. § 23, jf. til dels § 21, ved at have overført henholdsvis 59.376,37 kr. i perioden fra den 3. november 2015 til den 4. august 2016 (T3), 35.175 kr. i perioden fra den 9. august 2016 til den 24. august 2016 (T4), 33.695 kr. i perioden fra den 28. oktober 2016 til den 31. marts 2017 (T5), og 3.268,55 kr. den 24. august 2017 (T6).

De tiltalte havde alle nægtet sig skyldig.

Dommens resultat
Et flertal af rettens medlemmer fandt det ikke med den fornødne sikkerhed bevist, at T1 og T2 under deres korte ophold i Syrien lod sig hverve til at begå terrorhandlinger. Alle rettens medlemmer fandt det bevist, at T1 og T2 var skyldige i overtrædelse af straffelovens § 114 e ved i 2014 at have fremmet virksomheden for en person eller sammenslutning, der begår terror, ved med deres tilstedeværelse og adfærd i IS-kontrolleret område at have tilskyndet og bidraget til at fremme Islamisk Stats aktiviteter.

Endvidere fandt et flertal af rettens medlemmer det bevist, at T1 i 2015 forsøgte at lade sig hverve til at begå terrorhandlinger ved at forsøge at indrejse i Syrien og tilslutte sig Islamisk Stat med henblik på at begå terrorhandlinger. Et mindretal anså hvervningen for fuldbyrdet. Endelig fandt retten det bevist, at T1 var skyldig i overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 1, jf. til dels § 21, ved i perioden fra februar 2013 og til marts 2017 at have ydet økonomisk støtte til en person eller gruppe, der begår terror, på i alt 231.023,36 kr. Retten frifandt T1 for overførsler, der var foretaget efter marts 2017, hvor T1’s bror, der havde kæmpet for Islamisk Stat, var alvorligt såret og ude af stand til at begå terrorhandlinger, og hvorefter overførslerne efter den foreliggende bevisførelse skete til brug for medicinsk behandling og hjemtransport af den sårede bror.    

For så vidt angår T3 fandt retten bevist, at han i perioden fra den 3. november 2015 til den 4. august 2016 medvirkede til at yde økonomisk støtte til en person eller sammenslutning, der begår terror, ved på foranledning af T1 at have sendt og forsøgt at sende i alt 59.376,37 kr. til Islamisk Stat og til T1’s bror og morbror, der var tilsluttet Islamisk Stat.

For så vidt angår T4 fandt retten det bevist, at han i perioden fra den 9. august 2016 til den 24. august 2016 medvirkede til at yde økonomisk støtte til en person eller sammenslutning, der begår terror, ved på foranledning af T1 at have sendt i alt 35.175 kr. til Islamisk Stat og til T1’s bror og morbror, der var tilsluttet Islamisk Stat.  

For så vidt angår T5 fandt retten det bevist, at han i perioden fra den 28. oktober 2016 til marts 2017 medvirkede til at yde økonomisk støtte til en person eller sammenslutning, der begår terror, ved på foranledning af T1 at have sendt og forsøgt at sende i alt 20.730 kr. til Islamisk Stat og til T1’s bror og morbror, der var tilsluttet Islamisk Stat. T5 blev frifundet for en overførsel på 12.965 kr., der fandt sted den 31. marts 2017, hvor T1’s bror var blevet såret.

T6, som havde overført et beløb på 3.268,55 kr. den 24. august 2017, blev frifundet, idet denne overførsel også fandt sted, efter T1’s bror var blevet såret.

Det var under sagen ubestridt og bevist, at Islamisk Stat er en terrororganisation.

Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på karakteren og omfanget af den omhandlede kriminalitet, herunder de tiltaltes roller i forbindelse hermed. Endvidere lagde retten vægt på, at der var gået lang tid, siden de strafbare handlinger var begået, og i øvrigt den lange sagsbehandlingstid, der ikke kunne tilregnes de tiltalte.

T1 blev i øvrigt fundet skyldig i to andre forhold, som han havde erkendt. Disse forhold har ikke haft betydning for den udmålte straf.

Anklagemyndigheden havde påstået T2, som tillige havde somalisk indfødsret, frakendt sin danske indfødsret og udvisning, hvilket T2 blev frifundet for.

Endelig havde anklagemyndigheden påstået T1 frakendt retten til at udøve virksomhed som vagt, dørmand eller anden adgangskontrollerende funktion. T1 blev under dissens frifundet herfor.

De tiltalte udbad sig betænkningstid i forhold til spørgsmålet om anke.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Aarhus den 16. november 2022.