Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

Hvis du skal møde ved Retten i Aarhus, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Aarhus har tre retsbygninger.

På Tinghuset, Vester Allé 10, finder du Strafferetten, Civilretten og Familieretten. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du gennem adgangskontrollen og derefter skal du henvende dig i receptionen. Receptionen ligger til venstre, når du er kommet igennem adgangskontrollen.

På Vester Allé 12 finder du notarkontoret, Fogedretten og Skifteretten. Du bedes meddele dit ærinde, når du kommer igennem adgangskontrollen, hvorefter du vil blive anvist venterum.

Ydermere har vi taget en ekstra bygning i brug på Paludan Müllers Vej 82. Det vil fremgå af din indkaldelse, hvor du skal møde op. Her vil der også være sikkerhedstjek. 

Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Aarhus.

Åbningstider

Retten i Aarhus har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Der er andre åbningstider mellem jul og nytår – se disse nederst på forsiden under ”Ændrede telefon- og åbningstider”.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger
direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre. Hvis du har et sagsnummer,
skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Se kontaktoplysninger for Retten i Aarhus

Digital post og sikker mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Retten i Aarhus på følgende måde:

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge Retten i Aarhus, og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Gå til borger.dk

Se kontaktoplysninger for Retten i Aarhus

Bank, fakturering og betaling

Retten i Aarhus har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter m.m. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer:

0216-4069133568 (civile sager, fogedsager og aktindsigt)
0216-4069133592 (skiftesager)
0216-4069133541 (sagsomkostninger, NemKonto m.v.) 

IBAN: DK4802164069133541
SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), som overførslen vedrører.

Retten modtager Visa/Dankort, og der kan også betales med MobilePay ved f.eks. notarforretninger.

Fakturering til Retten i Aarhus skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798000161887 
CVR-nr. 21 65 95 09

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart (f.eks. i forbindelse med en fogedsag) skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Elektronisk fakturering kan f.eks. ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Transport, parkering og adgangsforhold

Retten kan ikke tilbyde parkering. Der henvises til lokalområdets private og offentlige parkeringspladser og parkeringshuse.

Vester Allé 10 og 12 er inden for gåafstand (ca. 600 m) fra Aarhus Hovedbanegård.  

Begge retsbygninger på Vester Alle 10 og 12 er handicapvenlige med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der tæt på indgangen reserveret en plads til biler med handicap-skilt, og der er en rampe, så kørestolsbrugere kan undgå trappen til hovedindgangen. 

 

Adgangskontrol

Retten i Aarhus har adgangskontrol i bygningerne.

Lovlige genstande, der ikke må medtages i retten, kan opbevares af retten. Genstandene udleveres til den besøgende, når retten forlades.

Retten i Aarhus har endvidere besluttet, at tilhørere, vidner og parter ikke må medbringe mobiltelefon, tablet eller pc i rettens bygninger. Det er ligeledes ikke tilladt at medbringe udstyr, der kan billed- eller lydoptage. 

Der henstilles til, at man ikke medbringer dette, når man besøger Retten i Aarhus. 

Adgangskontrol

Domstolsstyrelsen har iværksat permanent adgangskontrol ved en række byretter. Retten i Aarhus er en af disse byretter.  

Adgangskontrollen udføres af rettens eget vagtpersonale. Vagterne bærer uniform, som tydeligt viser, at den pågældende udøver vagt- og servicefunktion ved embedet.

Besøgende skal ved adgangen til retsbygningen underkastes kontrol ved de opsatte røntgenscannere. 

Hvis der er forhøjet beredskab, vil det fremgå tydeligt af skiltningen i retsbygningen.

Sikkerhedsniveau 1 Almindeligt, dagligt beredskab 
Rettens medarbejdere og faste brugere (advokater, anklagere, politi og transportbetjente), der på forlangende foreviser behørig af retten godkendt billedlegitimation, går igennem adgangskontrollen, men underkastes normalt ingen kontrol.

Sikkerhedsniveau 2 Forhøjet beredskab
Besøgende, herunder faste brugere i form af advokater og anklagere går igennem adgangskontrollen og underkastes sædvanlig kontrol. Politi og transportbetjente undtages kontrol ved forevisning af godkendt billedlegitimation. Politipersonale deltager efter aftale i udførelsen af adgangskontrollen.

Sikkerhedsniveau 3. Højeste beredskab
Alle med ærinde i retsbygningen, herunder rettens egne medarbejdere inklusive vagter, underkastes kontrol efter politiets vejledning. Politipersonale deltager i eller overtager efter nærmere aftale med retspræsidenten udførelsen af adgangskontrollen, og særlige tiltag aftales af retspræsidenten med politiets indsatsstyrke.

Retspræsidenten kan – af præventive grunde – når som helst beslutte, at der uanset det iværksatte sikkerhedsniveau foretages stikprøvevis kontrol af besøgende.

Hvis der bliver behov for visitation ved klappen og beføling uden på tøjet, kan det altid forlanges, at visitationen sker af en vagt af samme køn. Efter omstændighederne kan det blive nødvendigt at gennemføre visitationen i et særskilt lokale. Visitation vil altid ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være mere vidtgående end nødvendigt.

Hvis man har pligt til at møde i retten, f.eks. som tiltalt eller vidne og nægter at gå igennem adgangskontrollen, vil det i henhold til retsplejeloven kunne blive sidestillet med udeblivelse. Det kan i yderste konsekvens medføre anholdelse, bøde eller dom som udeblivelse. Hvis en besøgende nægter at lade sit tøj visitere eller sine effekter undersøge, skal den pågældende i øvrigt vises ud af retsbygningen.

Ulovlige genstande, herunder ulovlige væsker og euforiserende stoffer, må aldrig medtages i retsbygningen. De pågældende genstande vil blive overdraget til politiet. Øvrige våbenlignende eller personfarlige genstande vil blive opbevaret under den besøgendes ophold i retten i nøgleskab, og udleveres igen, når den besøgende forlader bygningen.

Visse potentielt farlige genstande må dog ud fra en konkret vurdering, der omfatter den besøgendes særlige behov, gerne medtages i retten. Det drejer sig f.eks. om insulinsprøjter og krykker.

Mobiltelefoner o.l. vil ligeledes blive opbevaret i de dertil indrettede nøgleskabe.

Genstande, der er blevet opbevaret under dagens retsmøder, og som ikke er blevet afhentet ved dagens afslutning, opbevares som udgangspunktet kun af retten i 4 uger. Herefter overgives de til politiets hittegodskontor, alt efter genstandens art og værdi. Genstande, der skønnes værdiløse, destrueres.  

Vagterne bør orienteres, hvis der er besøgende, som mener at have særlige behov, der skal tages hensyn til (f.eks. handicappede, gravide, syge m.v.). 

Adgangskontrollen kan desværre medføre ventetid ved rettens indgang. Alle opfordres derfor venligst til at møde i god tid, idet det er den mødendes eget ansvar at møde til tiden. Såfremt en mødende er i tidsnød, kan dette dog meddeles til vagterne, der herefter vil vurdere, om det er muligt, at den pågældende hurtigere går igennem kontrollen.

Ordensreglement

I Retten i Aarhus kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal man kunne føle sig tryg under rolige forhold. 

 • Kun personer, der har ærinde, det vil sige f.eks. er indkaldt til at møde eller er tilhørere, må opholde sig i Retten i Aarhus.
 • Ophold skal ske under opretholdelse af god ro og orden. Utryghedsskabende beklædningsgenstande (eks. rygmærker) er ikke tilladt.
 • Rygning er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol.
 • Det er ikke tilladt at medbringe mad- og drikkevarer.
 • Dyr må ikke medbringes.
 • Fotoudstyr eller anden form for optageudstyr må ikke anvendes.
 • Tilhørere, vidner og parter må ikke medbringe mobiltelefoner med undtagelse af besøgende til notaren. Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene.
 • Anvisninger fra rettens personale skal følges.
 • Overtrædelse af foranstående kan medføre bortvisning.

 Retspræsidenten

Wi-fi og teknik i retssalene

Der er trådløst netværk tilgængeligt i begge retsbygninger. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.

Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Der er følgende almindeligt brugte stiktyper til parterne: HDMI, VGA og Displayport.
Har det medbragte udstyr anden indgang, skal man selv medbringe en adapter. Husk også at medbringe egen strømforsyning.

Vester Allé 10: Retssalene R1 - R13;  grundlovsforhør afvikles normalt i  R1 og R2.

Vester Alle 12: Retssalene A og B.

Liste over AV-udstyr i retssalene:

Tinghuset, Vester Alle 10

Retssal R1
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på storskærm for tilhørerne.

Videokonference udstyr (Video4)

Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning sker på storskærme.

Retssal R2
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning sker på storskærme.

Retssal R3
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere, anklagere, nævninge og vidne. Fremvisning kan også ske på et lærred for tilhørerne.

Videokonference udstyr (Video4)
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning sker på storskærm og lærred.

Retssal R4
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på storskærm for tilhørerne.

Retssal R5
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på storskærm for tilhørerne.

Retssal R6
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på storskærm for tilhørerne.

Retssal R7
Intet AV-udstyr.

Retssal R8
Tilslutning sker via HDMI fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på storskærme.

Videokonference udstyr (Video4)
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning sker på storskærme.

Retssal R9
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på storskærm for tilhørerne.

Retssal R10
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på lærred for tilhørerne.

Retssal R11
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på storskærm for tilhørerne.

Retssal R12
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på storskærm for tilhørerne.

Retssal R13
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning kan ske på skærme ved dommerpodiet, forsvarere og anklagere og vidne. Fremvisning kan også ske på lærred for tilhørerne.

Videokonference udstyr (Video4)
Tilslutning sker via HDMI. Der forefindes visualizer (dokumentfremviser). Fremvisning sker på storskærm og lærred

Vester Alle 12

Retssal A
Intet AV-udstyr.

Retssal B
Intet AV-udstyr.

Mad og drikke

Der må ikke medbringes mad- og drikkevarer i rettens bygninger. 

Det er ikke muligt at købe mad og drikke i rettens bygninger.

 

Udskrift af domme og kendelser

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles ved Retten i Aarhus, Præsidentens sekretariat - og administrationsafdeling, Vester Alle 10, 8000 Aarhus C.,  eller ved fremsendelse af mail til aarhus@domstol.dk.


Der skal henvises til rettens sagsnummer eller gives oplysninger om navnene på sagens parter og dato for dommens afsigelse.

Der skal betales en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales samtidig med bestillingen. 

Adgangen til at få udskrifter og anden aktindsigt er reguleret i retsplejelovens kapitel 3 a (§41-41h) samt retsplejelovens § 255a og § 219a, stk. 7.

Hovedreglerne omkring aktindsigt er følgende:

Parterne i en sag kan som udgangspunkt få udskrifter af dombog, retsbog og bilag, der er fremlagt i sagen.

Andre kan få udskrifter af domme og kendelser i afsluttede, almindelige civile sager og i straffesager, der er afsluttede for mindre end et år siden, med mindre det drejer sig om egen dom.

Aktindsigt meddeles tidligst ved afslutningen af det retsmøde, dommen afsiges i, eller 30 minutter efter afsigelsestidspunktet i sager, hvor dommen ikke afsiges i et retsmøde.

Anmodning om aktindsigt i straffesager, der er afsluttet for 1 år eller mere siden, skal indgives til politidirektøren, med mindre det drejer sig om egen dom. Anmodning sendes til ojyl@politi.dk.

Læs mere om aktindsigt her Aktindsigt ved Danmarks domstole 

Er du journalist så læs nærmere her Ret godt at vide

Bestil udskrifter af rettens afgørelser ved fremsendelse af mail til aarhus@domstol.dk

Persondata og rettigheder

Læs nærmere om retningslinjerne angående persondata og hvordan Domstolene behandler dine personoplysninger.

Læs nærmere her 

Digital post og fremsendelse af filer

Læs mere om hvordan du skal forholde dig når du skal sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger til retterne.

Læs nærmere her

Sidst opdateret: 18. januar 2024