Gå til sidens indhold

Du kan få rettens hjælp til hurtigere og billigere at få afgjort konflikter om mindre beløb. Det kaldes den forenklede proces.

Den forenklede proces er målrettet sager, der drejer sig om beløb på højest 100.000 kr., eller som juridisk set er mindre komplekse. Processen gør det muligt at gennemføre mindre civile sager billigere og hurtigere. For boligretssager er beløbsgrænsen dog 50.000 kr.

Under den forenklede proces er det rettens opgave at vejlede parterne og hjælpe med at forberede sagen. Dette kaldes rettens vejledningspligt. Som udgangspunkt har du som part i den forenklede proces derfor ikke behov for en advokat.

Retten kan dog beslutte, at en part skal lade sig repræsentere af en advokat. Dette kaldes et advokatpålæg. Retten giver et sådant pålæg, hvis retten mener, at en part ikke er i stand til at føre sagen på hensigtsmæssig måde uden hjælp fra en advokat.

Værd at overveje før du anlægger en sag i den forenklede proces

Rettens vejledningspligt betyder, at retten hjælper dig med at forberede din sag. Det kan dog være en god idé at have tænkt over følgende, før du anlægger en sag i den forenklede proces på minretssag.dk:

  • Gør dig klart, hvem der er din modpart
  • Sæt ord på, hvad jeres konflikt handler om. Er det fx. en konflikt om manglende betaling eller mangler ved udført arbejde?
  • Overvej din dokumentation. Du skal kunne dokumentere, at du har ret til det, du kræver af din modpart. Det kan du bl.a. gøre ved hjælp af en kontrakt, en aftale, en kvittering eller andet

Hvem kan være parter i den forenklede proces?

Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan være parter i den forenklede proces. Hvis en person er død, kan dødsboet være part i den forenklede proces. Hvis en person eller en virksomhed er erklæret konkurs, kan konkursboet være part. Er en person mindreårig eller sat under værgemål, er det værgen, der fører sagen i den forenklede proces.

Den part, der anlægger sagen, kaldes sagsøger. Den anden part kaldes sagsøgte.

Hurtig løsning af jeres konflikt – forligsmuligheder

Der er gode muligheder for, at sager i den forenklede proces kan blive løst ved, at parterne indgår forlig og finder en løsning, som begge kan acceptere, inden sagen når til hovedforhandling i retten. En af årsagerne er, at dommeren tidligt i forløbet drøfter sagens indhold med parterne. Det giver dommeren mulighed for at vurdere konflikten juridisk og foreslå en forligsmæssig løsning. Hvis parterne ikke tidligere i forløbet har fundet en fælles løsning, sker det også, at der bliver indgået forlig i forbindelse med det afsluttende retsmøde (hovedforhandlingen).

Kan jeg få hjælp til sagen?

Brug for en advokat?

I den forenklede proces hjælper retten parterne med at forberede sagen. Rettens vejledningspligt betyder, at parterne normalt ikke har brug for en advokat.

I nogle situationer kan retten imidlertid finde det relevant at pålægge en part eller parterne at lade sig bistå af en advokat.

I nogle situationer vil en part selv vælge at lade sig repræsentere af en advokat. Man kan derfor opleve, at den ene part i den forenklede proces er selvmøder (uden advokat), og den anden part er repræsenteret af en advokat. Du behøver ikke at have en advokat, selvom din modpart har.

I Advokatnøglen kan du søge på navn, retskreds og sagsområde og finde information om alle danske advokater.

Gå til www.advokatnøglen.dk (åbner i nyt vindue)

Faste salærtakster (betaling) til advokater

For at sikre at det er så billigt for dig som muligt at føre en sag i den forenklede proces, er der faste takster for, hvad advokaten må tage i salær. Taksterne er baseret på det antal timer, som hovedforhandlingen (det afsluttende retsmøde) varer.

Se de aktuelle salærtakster for hovedforhandlede sager i den forenklede proces

Advokatvagten

Advokatvagten har kontorer rundt om i landet, hvor alle borgere – uanset indkomstforhold – kan få helt grundlæggende mundtlig rådgivning. Denne rådgivning er gratis.

Gå til www.advokatvagterne.dk (åbner i nyt vindue)

Offentlig retshjælp ved advokat

Ud over den mundtlige, gratis rådgivning fra Advokatvagten har du som borger mulighed for at få delvis gratis retshjælp fra en advokat, hvis du opfylder nogle økonomiske betingelser. De økonomiske betingelser bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Staten betaler i de tilfælde en andel af advokatens salær. Advokaten skal fortælle, hvad det vil koste dig, før advokaten yder retshjælpen. Tilskuddet fra staten omfatter kun vederlag, som ikke er dækket af en retshjælpsforsikring eller anden form for forsikring. Staten betaler hele vederlaget for retshjælp i forbindelse med en ansøgning om fri proces.

Byretten udarbejder og ajourfører løbende en fortegnelse over de advokater, som yder retshjælp i retskredsen. Du kan få udleveret fortegnelsen hos byretten. Fortegnelsen ligger også til gennemsyn hos lokale advokatvagter og retshjælpskontorer og på biblioteker.

Læs mere om offentlig retshjælp ved advokat

Frivillig retshjælp

Det er muligt at få gratis juridisk rådgivning hos en frivillig retshjælp. Retshjælpskontorerne ligger forskellige steder rundt om i landet. Den frivillige retshjælp tilbyder rådgivning inden for de fleste sagsområder og kan hjælpe dig med håndteringen af din sag. Skal du have hjælp ud over mundtlig rådgivning, er det en forudsætning, at din indkomst/din husstands indkomst ligger under en vis beløbsgrænse.

Kontaktoplysninger på de lokale retshjælpskontorer finder du på Civilstyrelsens hjemmeside.

Gå til www.civilstyrelsen.dk (åbner i nyt vindue)

Retshjælpsforsikring

En retshjælpsforsikring dækker omkostningerne i forbindelse med visse retssager.

Retshjælpsforsikringen kan være knyttet til din indboforsikring, husforsikring eller kaskoforsikring på en bil eller lignende. Hos dit forsikringsselskab kan du få nærmere oplysninger om retshjælpsforsikringen, herunder hvad og hvor meget forsikringen dækker, og hvor stor selvrisikoen er. Du kan også få tilsendt forsikringsbetingelserne. Det er dit forsikringsselskab, som tager stilling til, om forsikringen dækker den konkrete sag.

Hvis din konkrete sag er dækket af en retshjælpsforsikring, og du samtidig opfylder de øvrige betingelser for fri proces, vil selvrisikoen og under visse betingelser det beløb, som ligger ud over maksimumdækningen, være dækket under den fri proces.

Gå til www.forsikringsoplysningen.dk, som F&P - brancheforening for forsikring og pension står bag (åbner i nyt vindue)

Hvad koster det at anlægge en sag i den forenklede proces?

Når du anlægger en sag i den forenklede proces, skal du som udgangspunkt betale en retsafgift på 750 kr.

Formålet med den forenklede proces er at give sagens parter mulighed for nemmere og hurtigere at gennemføre en civil retssag. For at minimere eller helt undgå at sagens parter har brug for bistand fra en advokat, har retten derfor fået til opgave at hjælpe parterne med at forberede sagen.

Vælger du alligevel at bruge en advokat, kan der være udgifter forbundet med dette.

Sagsomkostninger i den forenklede proces og dækning af udgifter til advokatbistand

Som udgangspunkt skal den, der taber sagen, betale for de fornødne udgifter, som den, der vinder sagen, har haft i forbindelse med retssagen. Den, der vinder retssagen, vil derfor som udgangspunkt få dækket sine sagsomkostninger. Hvis du har valgt at bruge en advokat og vinder sagen, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at få dækket alle udgifterne til advokaten, da der i den forenklede proces er nogle begrænsninger i forhold til, hvor meget man kan få dækket af advokatudgifter.

I sager i den forenklede proces med en økonomisk værdi op til 5.000 kr. kan den, der vinder sagen, højst få dækket udgifter til advokatbistand op til 1.500 kr.

I sager i den forenklede proces med en økonomisk værdi mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. kan den der vinder sagen, højst få dækket udgifter til advokatbistand op til 2.500 kr.  

Dette betyder, at selvom man vinder en sag i den forenklede proces med en økonomisk værdi op til 10.000 kr., kan man som udgangspunkt kun få dækket udgifter til advokatbistand op til de ovennævnte maksimale beløb, og herudover skal man selv betale for eventuelle yderligere udgifter til advokaten.

I sager i den forenklede proces med en økonomisk værdi over 10.000 kr. fastsætter dommeren et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand med udgangspunkt i rettens takster for advokatsalærer.

Se de aktuelle salærtakster for hovedforhandlede sager i den forenklede proces

Kan jeg søge om fri proces?

Fri proces betyder, at statskassen betaler de udgifter, du har i forbindelse med retssagen. Det er bl.a. betaling (salær) til din advokat og nødvendige udgifter, der er forbundet med behandlingen af sagen. Hvis du har opnået fri proces og taber sagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten. Du skal opfylde visse betingelser for at få fri proces.

Du skal indlevere din ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen eller til retten via domstolenes sagsportal minretssag.dk.

Du kan ikke få fri proces, hvis du har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen.

Læs om fri proces

Nogle sager kan ikke anlægges som sager i den forenklede proces

Nogle sagstyper er underlagt særlige regler og kan derfor ikke anlægges som sager i den forenklede proces. Det drejer sig om:

  • familieretlige sager,
  • gruppesøgsmål,
  • midlertidige afgørelser om forbud og påbud i civile sager,
  • sager om mortifikation/ejendomsdom og
  • private straffesager.

Læs om familieretlige sager og lignende

Læs om gruppesøgsmål

Læs om forbud og påbud

Læs om mortifikationssager

Sidst opdateret: 17. juni 2024