Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

22 jan 2021

Retten på Bornholm

Fængselsstraf for bedrageri overfor arbejdsgiver.

Tiltalte havde i seks tilfælde begået bedrageri og forsøgt herpå overfor sin arbejdsgiver for et samlet beløb på ca. 76.000 kr.Tiltalte havde formået kunder til at foretage indbetaling til egen konto.

D O M

afsagt den 8. februar 2019

Rettens nr. 1-25/2019
Politiets nr. 2200-76141-00081-17

Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer ----73-xxxx


Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 11. januar 2019.

T er tiltalt for
bedrageri efter straffelovens § 279, til dels forsøg jf. straffelovens § 21, stk.1,
ved, under sin ansættelse som sælger i [virksomhed 1] i perioden fra den 1. marts 2016 til den 1. oktober 2017, at have udstedt og udleveret nedenstående fakturaer til virksomhedens nedennævnte kunder, med angivelse af virksomhedsnavnet [virksomhed 2], med et ikke-eksisterende CVR-nr. samt sit private kontonummer i Nykredit Bank A/S, hvorved han fremkaldte en vildfarelse hos kunderne, der indbetalte til det angivne kontonummer, således at indbetalingerne uberettiget gik ind på tiltaltes konto, hvorved han skaffede sig uberettiget vinding og påførte [virksomhed 1]et tab på 76.651,87 kr. således:

fakturanr. af dato  kunde  beløb kr.
123 (s.73) 03/11/16 [kunde 1]  25.000 fratrukket 10%
    (indsættelse fremgår s. 125)
124 (s.74) 23/11/16 [kunde 1]  20.000 fratrukket 10%
    (indsættelse fremgår s. 127)
126 (s.76) 12/01/17 [kunde 1]  12.168,75 fratrukket 10%
    (indsættelse fremgår s.133)
127 (s.77) 19/01/17 [kunde 1]  12.168,75 fratrukket 10%
    (indsættelse fremgår ikke)
129 (s. 79) 08/05/17 [kunde 2]  13.000 fratrukket 10%
    (indsættelse fremgår s. 142)
Forsøg: 
130 (s.8) 14/05/17 [kunde 3]   9.770
    (ikke indbetalt af kunden)


Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

[Virksomhed 1] har påstået, at tiltalte skal betale 76.651,87 kr. i erstatning

Tiltalte har erkendt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Tiltalte har afgivet forklaring, der støtter tilståelsen. 

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

I en af Kriminalforsorgen den 22. januar 2019 udarbejdede § 808-undersøgelse konkluderes:

"Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T er egnet til at modtage en betinget dom, hvortil det alene anbefales, at der fastsættes prøvetid.

Kriminalforsorgens begrundelse:
Det er Kriminalforsorgens vurdering, at der ikke ses noget i Ts sociale og personlige forhold, som taler imod at han skulle kunne udføre samfundstjeneste, hvorfor han skønnes egnet til at modtage en betinget afgørelse med vilkår om afvikling af samfundstjeneste.

Såfremt sagen vurderes at skulle afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse og det findes - begrundet i de sociale og personlige forhold, ufornødent at knytte et vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen til en sådan afgørelse."

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 279, til dels forsøg jf. straffelovens § 21, stk.1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt. 

Thi kendes for ret:

T skal straffes med fængsel i 4 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:
 
1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage til [virksomhed 1] betale 76.651,87 kr. med tillæg af procesrente fra denne dom.