Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

23 jun 2021

Retten på Bornholm

Skoleelev idømt bøder for en trussel mod skolelærer

En 15-årig skoleelev blev idømt 6 dagbøder for en verbal trussel mod en skolelærer i undervisningen. Eleven blev frifundet for vold mod samme skolelærer.

Rettens sagsnummer: SS 252/2021

Sagen kort fortalt

En 15-årig skoleelev ville ikke efterkomme skolelærerens gentagne opfordringer om at lukke sin pc og følge undervisningen. Da læreren i overensstemmelse med skolens retningslinjer ville tage pc’en fra eleven, trak eleven pc’en til sig, hvorved læreren fik overbalance og skubbede bordet mod eleven. Eleven skubbede straks bordet fra sig. Bordet ramte læreren på låret. Eleven udtalte samtidig ”flyt dig, eller du får en flad”.  Efter episoden fik eleven nogle dages karantæne fra skolen.

Tiltalen angik overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, der omhandler vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste.

Anklagemyndigheden påstod eleven idømt frihedsstraf, at elevens sag også skulle behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet, og at eleven skulle have en advarsel om udvisning efter udlændingeloven.

Tiltalte nægtede sig skyldig, men erkendte at have udtalt sig som beskrevet.

Dommens resultat

Efter tiltaltes forklaring og to vidneforklaringer, herunder en vidneforklaring fra skolelæreren, frafaldt anklagemyndigheden den del af tiltalen, der angik vold, ligesom retten fandt det usikkert, om tiltalte havde haft forsæt til at begå vold mod læreren, da han skubbede bordet tilbage mod læreren. Retten fandt det derimod bevist, at tiltaltes udtalelse mod læreren var en trussel, der var strafbar efter straffelovens § 119, stk. 1.

Retten fastsatte straffen til 6 dagbøder á 250 kr. Retten lagde vægt på, at lovovertrædelsen havde et ringe omfang.

Da eleven ikke blev idømt frihedsstraf, kom det ikke på tale at tildele tiltalte en advarsel om udvisning eller bestemme, at sagen også skulle behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Sagen blev behandlet med domsmænd, og dommer og domsmænd var enige om dommens resultat.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 4. juni 2021.

Dommen findes i dette link