Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

13 apr 2022

Retten på Bornholm

Kørsel på mountainbike i strid med Naturbeskyttelsesloven

Bøde på 20.000 kr. til 37-årig mand for i to tilfælde som erhvervsdrivende at have gennemført erhvervsmæssige arrangementer på udyrkede arealer uden at have opnået ejerens (Naturstyrelsen) tilladelse, samt ikke at have rettet sig efter ejerens anvisninger og skiltning

Sagsnummer: SS-84/2022-BOR

Sagen kort fortalt

T, der driver erhverv som mountainbikeguide, havde ved to lejligheder ledet grupper af kunder på mountainbike på Naturstyrelsens arealer. T og Naturstyrelsen havde indgået en aftale, hvorefter T forud for sådanne aktiviteter skulle foretage booking hos Naturstyrelsen.

Efter mark- og vejfredslovens § 17 er det ikke uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel tilladt at færdes på en andens grund. Af naturbeskyttelseslovens § 24 følger det, at udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil.

T havde ikke foretaget booking i henhold til aftalen med Naturstyrelsen, og T havde heller ikke på anden vis opnået tilladelse fra Naturstyrelsen.

I sagen var hovedspørgsmålene, om T i det ene tilfælde faktisk havde cyklet, og i det andet om arealet var egnet til cykling, og T derfor kunne cykle der uden tilladelse. Et vidne forklarede under sagen, at han i det ene tilfælde havde set T cykle på et område, hvor der ved skiltning var angivet cykling forbudt. Skiltningen var opsat af Naturstyrelsen, da der er tale om udyrket areal. I det andet tilfælde var arealet et åbent græsareal ved en mindestatue beliggende i forbindelse med en skov.

Retten kom frem til, at T ikke var berettiget til uden Naturstyrelsens tilladelse at færdes på cykel på de pågældende områder, da der i begge tilfælde var tale om dyrkede arealer, herunder da græsarealet omkring mindestatuen ikke blev holdt som en græsplæne, park eller lignende, og da arealet oplevelsesmæssigt adskilte sig fra den omkringliggende skov. Efter vidnernes forklaringer kom retten frem til, at T faktisk havde cyklet på arealerne. Retten frifandt T for at have cyklet på visse andre arealer, da det ikke fandtes bevist, at det var T, der havde cyklet dér.

Bøden blev fastsat til i alt 20.000 kr., da der var tale om to selvstændige overtrædelser, og da overtrædelserne var sket som led i erhvervsmæssig aktivitet.