Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

29 sep 2022

Retten på Bornholm

Ulovlig transport af fyrværkeri med en færge

Dom afsagt: 27. september 2022

Tre personer dømt for bl.a. ulovlig transport af fyrværkeri med en færge men frifundet for at fremkalde nærliggende fare for de ombordværendes liv eller førlighed

Tre mænd på 26, 53 og 56 år blev dømt for i forening at have været ansvarlige for en uanmeldt og ulovlig transport af en større mængde fyrværkeri via en hurtigfærge den 28. december 2021. De tre blev endvidere dømt for at have udfærdiget og haft til forsæt at anvende fragtbreve, der i strid med sandheden angav, at fyrværkeriet skulle fragtes til Sverige og ikke Bornholm.

Sagsnummer: SS 1-468/2022

Sagen kort fortalt

De tre mænd var tiltalt for bl.a. i forening at have været ansvarlige for, at en større mængde fyrværkeri blev transporteret i en varevogn om bord på hurtigfærgen mellem Ystad og Rønne, uden at transporten var forsynet med de påkrævede fareskilte og uden at personalet om bord på færgen blev underrettet herom, uanset transport af fyrværkeri ikke kunne ske via hurtigfærgen, der ikke var godkendt til en sådan farlig transport. Der var rejst tiltalte for, at de tiltalte ved transporten havde fremkaldt nærliggende fare for de ombordværende personers liv eller førlighed, og derved havde overtrådt straffelovens § 252, stk. 1. De var endvidere tiltalt for at have afgivet urigtig erklæring, idet en af de tiltalte havde udfærdiget fragtbreve, der i strid med sandheden angav fyrværkeriet skulle fragtes til Sverige, hvilke fragtbreve af den anden tiltalte blev overgivet til den tredje tiltalte, der var chauffør med instruks om, at han skulle forevise de ukorrekte fragtbreve, hvis han blev standset under transporten i Sverige.

De tiltalte erkendte i det væsentlige de faktiske forhold, herunder at de – uanset de alle var bekendte med, at fyrværkeriet ikke lovligt kunne transporteres med hurtigfærgen – havde været ansvarlige for, at chaufføren, inden han kørte om bord på færgen, fjernede bilens fareskilte og undlod at orientere færgens besætning om sin last. De erkendte også at have udfærdiget og haft til intention at anvende de ukorrekte fragtbreve. De nægtede imidlertid, at de ved transporten havde fremkaldt nærliggende fare for de ombordværendes liv eller førlighed, ligesom de bestred, at der var tale om en urigtig erklæring omfattet af den rejste tiltale.

Retten fandt i det væsentlige de tiltalte skyldige i den rejste tiltale, idet retten dog ikke fandt, at de tiltalte ved transporten havde fremkaldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Retten lagde herved vægt på, at skønt det fandtes bevist, at der, såfremt fyrværkeriet var antændt under overfarten, ville være opstået endog meget stor fare for omfattende materiel skade og tab af menneskeliv, fandtes det efter bevisførelsen ikke bevist, at der bestod en nærliggende risiko for, at fyrværkeriet, der blev transporteret i godkendt brandhæmmende emballage og fastgjort forsvarligt i varevognen, der var godkendt til transport af farligt gods, kunne antænde.

Straffen blev for en af de tiltalte (chaufføren), der tillige blev dømt for yderligere et par særlovsovertrædelser i forbindelse med transporten, herunder inden transporten om natten at have opbevaret fyrværkeriet ulovligt i varevognen foran sin bopæl, fastsat til 30 dages fængsel og en bøde på 16.000 kr., og for de to øvrige tiltalte til 20 dages fængsel og bøder på 15.000 kr. De udmålte fængselsstraffe blev alle gjort betinget med vilkår om, at de tiltalte udfører samfundstjeneste og ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 1 år.

To af de tiltalte (herunder chaufføren) modtog dommen. Den tredje tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke.

Anklageren udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 27. september 2022.

Link til dommen vil blive tilgængeligt, når sagen er publiceret i Domsdatabasen.