Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

03 feb 2023

Retten på Bornholm

Bøde for overtrædelse af regler om salg af visse typer gødning

Dom afsagt: 3. februar 2023

Tiltalte, der havde drevet et plantecenter, blev idømt en bøde for ikke at have overholdt regler om oplysningspligt og orientering af ansatte ved salg af visse gødningsprodukter

Sagsnummer: SS 1-6/2023

Sagen kort fortalt

Tiltalte erkendte at have overtrådt reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. ved at have solgt gødningsprodukter, uden at virksomheden ved salg til andre erhvervsdrivende havde underrettet den anden erhvervsdrivende om, at videresalg af regulerede udgangsstoffer er underlagt indberetningsforpligtigelser ved væsentlige bortkomster eller tyverier, og uden at virksomhedens ansatte var nærmere orienteret om reglerne for salg af disse produkter.

Tiltalte erkendte, at det i forbindelse med et varslet tilsyn af Sikkerhedsstyrelsen i september 2022 blev konstateret, at virksomheden ikke havde iagttaget reglerne, idet tiltalte ikke havde været bekendt med disse.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en bøde på 125.000 kr.

Dommens resultat

Retten fandt det ved tiltaltes erkendelse og bevisførelsen i øvrigt bevist, at tiltalte ikke havde overholdt reglerne i forordningen, og fastsatte en bøde på 10.000 kr.

Retten lagde ved bødens fastsættelse vægt på blandt andet, at tiltalte, der var ubekendt med de pågældende regler, da han modtog Sikkerhedsstyrelsens tilsynsvarsel, straks kontaktede sin brancheorganisation samt den butikskæde, hans virksomhed er en del af, for at få oplysninger om indholdet af de pågældende regler, men at hverken branche­organisationen eller butikskæden var bekendt med reglerne, og at brancheorganisationen heller ikke ved at kontakte Sikkerhedsstyrelsen fik nærmere oplysninger om reglernes indhold og rækkevidde. Retten lagde endvidere vægt på, at tiltalte umiddelbart efter, at han under tilsynsbesøget var blevet gjort opmærksom på, at hans virksomhed ikke efterlevede reglerne, og uden at være meddelt et påbud fra Sikkerhedsstyrelsen, foretog det fornødne til en fuldstændig efterlevelse af reglerne og fremsendte dokumentation herfor til Sikkerhedsstyrelsen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 3. februar 2023.