Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

11 okt 2022

Retten i Glostrup

Et års fængsel for at overtræde tilhold

Dom afsagt: 11. oktober 2022

En 54-årig mand dømt for omfattende chikane af en række personer med tilknytning til en højskole, der havde afvist at lade ham fortsætte med at deltage i højskolens sommerkursus i salsadans

Sagsnummer: B5-11749/2020, domsmandssag

Sagen kort fortalt

En højskole meddelte i 2016 den tiltalte, at han ikke længere måtte deltage i et sommerkursus i salsadans. Herefter indledte han en massiv række henvendelser ved mails og sms’er og også ved opslag på en hjemmeside, som han selv havde oprettet lydende på højskolens navn. Ikke kun forstanderen og de daværende bestyrelsesmedlemmer blev udsat for henvendelser og omtale i ubehagelige og ofte injurierende vendinger. Senere indtrådte bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet blev også kontaktet og omtalt.  Desuden blev de pågældendes familier flere gange inddraget med beskyldninger, blandt andet med omtale af psykiske problemer og selvmord blandt pårørende. Tiltalte sendte også henvendelserne til politiet, kommunen og forskellige andre myndigheder og samarbejdspartnere for højskolen. I visse tilfælde mødte tiltalte mødt op på de involveredes arbejdspladser og optrådte voldsomt og ubehersket. I et tilfælde, hvor han uinviteret mødte op til et bestyrelsesmøde på højskolen, måtte politiet tilkaldes.

I januar 2020 meddelte politiet tiltalte tilhold mod at kontakte forstanderen og fire bestyrelsesmedlemmer. I september 2020 blev tilholdet udvidet til også at omfatte højskolen som sådan, alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer og den daglige ledelse af højskolen.

Under sagen var rejst tiltalte for 58 tilfælde af tilholdsovertrædelse, heraf et, hvor der samtidig var overtrædelse af straffelovens bestemmelse om trusler på livet.

Tiltalte nægtede sig skyldig. Han anerkendte ikke, at tilholdene var fyldestgørende forkyndt, og han gjorde for flere af tiltalepunkterne gældende, at tilholdene ikke dækkede henvendelse på den måde eller til den person eller institution. Han fastholdt, at han med alle midler ville fortsætte sin kamp for igen at komme på ”sit” salsakursus. Flere af tilholdsovertrædelserne var da også begået, efter der var rejst tiltale for de første tilholdsovertrædelser, de sidste to endda efter, at der havde været holdt det første retsmøde i sagen.

Dommens resultat

Tiltalte blev fundet skyldig i stort set alle af de i alt 59 forhold, der også omfattede et enkelt voldsforhold af mindre alvorlig karakter.

Retten tilsidesatte tiltaltes påstand om, at tilholdene kunne misforstås. Retten fandt, at tiltalte vidste, hvad der var formålet med tilholdene, og at dette klart var tilkendegivet i tilholdenes formulering.

Tiltalte var i forbindelse med sagen blevet mentalundersøgt. Undersøgelsens konklusion er, at tiltalte ikke er sindssyg, men omfattet af straffelovens § 69 om forstyrrelse af de psykiske funktioner. Han ser imidlertid sig selv som psykisk rask, så det vurderes som yderst tvivlsomt, om han vil indgå i psykiatrisk behandling og vil kunne profitere af det. Derfor er der ikke grundlag for anden sanktion end almindelig straf.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 år.

Retten lagde vægt på, at tiltalte har gennem flere år meningsløst og systematisk forfulgt en række personer, hvoraf nogle blot har en helt perifer tilknytning til højskolen. Hans henvendelser og omtale af personer er i en særdeles krænkende sprogbrug og i visse tilfælde endda med inddragelse af ubehagelig omtale af de pågældende personers familie. Han har fortsat sin forfølgelse, også efter straffesagen var startet, og han har vedholdende givet udtryk for, at han ville fortsætte, indtil han får ryddet op i det, der efter hans opfattelse er galt ved højskolen, og indtil han igen kan komme på "sit" salsakursus.

Retten fandt, at disse omstændigheder gør det påkrævet med en længerevarende ubetinget frihedsstraf.

Straffen er fastsat efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning samt straffelovens § 244, skt. 1, jf. § 247, stk. 1, og § 266.