Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

22 feb 2022

Retten i Helsingør

Parkeringsafgift ved Humleparken i Espergærde var pålagt med urette

Retten har den 22. februar 2022 afsagt dom om, at en pålagt parkeringsafgift i forbindelse med en parkering ved Humleparken i Espergærde den 9. maj 2021 var pålagt med urette. Bilens ejer blev derfor frifundet for at betale parkeringsafgiften på 795 kr. med procesrente og et inkassogebyr på 100 kr.

Når man som borger parkerer sin bil på et område, hvor der gælder nogle parkeringsrestriktioner, er udgangspunktet, at man indgår aftale om parkering på de vilkår, der fremgår af skiltningen mv.

I den konkrete sag var der mellem parkeringsselskabet og bilens ejer uenighed om, hvorvidt bilejeren havde udfyldt et udleveret gæstekort korrekt.

Det fremgik af gæstekortet bl.a., at kortet kun er gyldigt, når det er udfyldt med angivelse af dato og tid. Dato formatet skal udfyldes i overensstemmelse med forsidens vejledning. Her er anført:

 

Dato:                   _ _ - _ _ - _ _ _ _

                             dd   mm  åååå”

 

Bilejeren havde skrevet: ”_9 - _5 - _ _ 21”. Det var parkeringsselskabets synspunkt, at ejeren skulle have skrevet ”09 – 05 – 2021”.

 

Af aftalelovens § 38 b fremgår, at opstår der tvivl om forståelsen af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren.

 

Retten vurderede, at der ikke var den fornødne sikkerhed for at fastslå, at bilejeren ved at udfylde gæsteparkeringskortet som sket havde overtrådt vilkårene for parkeringen.

 

Retten lagde ved denne vurdering særlig vægt på, at det ikke i vejledningen til gæsteparkeringskortet var anført præcist eller angivet med et eksempel, at begge felter over eksempelvis datoen skulle være udfyldt, ligesom det i andre sammenhænge er helt sædvanligt at angive eksempelvis ”5” og ikke ”05” for maj måned. Parkeringsselskabets legitime interesse i at sikre sig mod misbrug i form af genbrug af kortet kunne ikke føre til en anden vurdering.

 

Derfor blev bilejeren frifundet.

 

Parkeringsselskabet skal nu overveje, om selskabet vil søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til anke af dommen til Østre Landsret.

 

Sagsnr. 37026/2021.