Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Hos Retten i Helsingør skal du bestille tid for at komme til notaren. Det gør du via vores online-notarkalender ved at følge linket til højre. Her kan du også aflyse en allerede booket tid. Har du spørgsmål til notarkontoret, kan du kontakte os på tlf. 4929 5901 alle hverdage fra kl. 08:30-15:00.

NB!

Der er mange, som gerne vil til notaren, så bestil derfor i god tid. Bliver du forhindret i at møde, bedes du aflyse din tid, så en anden kan få glæde af den.

Hvad er notarens rolle?

En notar er en person, der fx kan bekræfte din identitet og underskrift på et dokument. Det kan fx være testamenter, fuldmagter, virksomheds dokumenter, vedståelse af fremtidsfuldmagter mm.

Notaren kan og skal ikke godkende indholdet af dit dokument men derimod sikre, at du er den person du udgiver dig for, at du har læst og forstået indholdet i dokumentet og kan redegøre for dets hovedformål samt at overvære og bekræfte din underskrift.

Ved testamenter og fremtidsfuldmagter skal notaren dog tillige bekræfte, at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette dokumentet. Efterfølgende registrere notaren dokumentet elektronisk i det Centrale register for testamenter og fremtidsfuldmagter i Danmark (Personbogen).

Du kan læse mere om de forskellige notarforretninger her på siden og hvad du skal medbringe til mødet med notaren.

Du skal dog være opmærksom på, at du ALTID skal medbringe og forevise billedlegitimation overfor notaren uanset hvilken notarforretning det drejer sig om. Billedlegitimationen skal være udstedt af offentlig myndighed fx kørekort, opholdstilladelse eller pas.

Hvis du ikke er i besiddelse af billedlegitimation, skal du kontakte retten for at høre nærmere om, hvilke muligheder du har.

Fremtidsfuldmagt - hvad er det?

Loven om fremtidsfuldmagter trådte i kraft pr. 1. september 2017.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som oprettes og registreres i fremtidsfuldmagtsregistret, og som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at varetage dine økonomiske eller personlige forhold. En fremtidsfuldmagt er et frivilligt og privat alternativ til at være under offentligt værgemål.

Her er altså tale om en formel og lovreguleret ordning, der bl.a. indebærer, at fremtidsfuldmagten bliver offentligt tilgængelig, hvis den en dag sættes i kraft, og dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig som fuldmagtsgiver, din(e) fuldmægtig(e) og tredjeparter, fx din bank.

Det er myndighederne (Familieretshuset), der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen vurderer, om fuldmagtens formulering og betingelser for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft er opfyldt.

Du kan læse mere om emnet på Familieretshuset hjemmeside

Hvordan opretter du en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten kan ikke oprettes på notarkontoret. Den skal være oprettet og underskrevet digitalt på Tinglysning.dk inden mødet hos notaren, hvor du skal vedkende dig fuldmagten.

Oprettelsen består af 5 trin:

1. Du skal først finde ud af, hvad der skal stå i fremtidsfuldmagten. Du kan læse mere og se eksempler på, hvad man kan skrive under punktet – ”Hvad skal der stå i en fremtidsfuldmagt”.

2. Derefter skal du selv eller din juridiske rådgiver indtaste og oprette den i Fremtidsfuldmagtsregistret via digital tinglysning på tinglysning.dk.

    Tinglysningsrettens vejledning til oprettelse af fremtidsfuldmagt


    Den digitale tinglysning - Tinglysning.dk

3. Du skal herefter underskrive fremtidsfuldmagten digitalt på tinglysning.dk.

    Tinglysningsrettens vejledning til at underskrive med MitID App

4. Når du har underskrevet fremtidsfuldmagten, skal du aftale et personligt møde hos en notar, hvor du skal vedkende dig fuldmagten indenfor 180 dage (6 mdr.) fra oprettelsestidspunktet. Gør du ikke det, slettes fremtidsfuldmagten automatisk.

5. Efter besøget hos notaren, vil du eller din juridiske rådgiver modtage en mail med fremtidsfuldmagten, og oplysninger om resultatet af tinglysningen. Det er vigtigt at tjekke denne kvittering og sikre, at fremtidsfuldmagten ER tinglyst. Hvis det ikke er tilfældet, kan den ikke senere blive sat i kraft.

Når du har været igennem disse 5 trin er fremtidsfuldmagten oprettet og gyldig. Fremtidsfuldmagten aktiveres først, hvis det bliver relevant at sætte den i kraft.

Til mødet med notaren skal du medbringe:

 • Du skal oplyse fremtidsfuldmagtens sagsnummer/reference navn til notaren, som du eller din juridisk rådgiver har angivet ved oprettelsen af fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk.
 • Billedlegitimation udstedt af offentlig myndighed fx kørekort, opholdstilladelse eller pas.  Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du kontakte retten for at høre nærmere om, hvilke muligheder du har.
 • Vi anbefaler at du medbringer et eksemplar i papirform i tilfælde af IT-nedbrud, således at du ikke møder forgæves.
 • Retsafgiften betales direkte til notaren via Dankort, kontanter eller MobilePay.

Se priser under punktet ”Retsafgifter for notarens arbejde”.

 

 

 

 

 

Hvad skal der stå i en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan indeholde bestemmelser om økonomiske og/eller personlige forhold.

Du kan selv formulere/oprette din fremtidsfuldmagt eller søge professionel juridisk hjælp.

Du bør dog sikre dig, at fuldmagten indeholder fyldestgørende formuleringer, som klart beskriver, hvad du ønsker samt oplysninger om fuldmagtsforholdets rækkevidde. Hvis fuldmagten er for kortfattet, og mangler oplysninger/afgrænsninger eller det er i modstrid med, hvad der er hjemmel til i lovgivningen, kan det i værste fald betyde, at fuldmagten helt eller delvist afvises af myndighederne (Familieretshuset) ved ønsket om ikraftsættelse.

“Der er et eksempel fra 2021, hvor Familieretshuset afviste at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft, fordi indholdet var for kortfattet og mangelfuldt. Der stod blot, at ægtefællen skulle have fremtidsfuldmagt til alt, men intet om, hvilke økonomiske og personlige forhold, der var omfattet af fuldmagten. Det var ikke præcist nok.

I en fremtidsfuldmagt bør det være specificeret, hvad fuldmægtigen må gøre på opretterens vegne, herunder eksempelvis om huset må sælges, om der må ydes gaver til familiemedlemmer (hvilke) samt konkretisering af vilkår for at give pengegaver og hyppighed, og om fuldmægtigen må repræsentere opretteren overfor offentlige myndighed.

Du kan søge inspiration til udformningen af din fremtidsfuldmagt i de fuldmagtsskabeloner, som findes i bilag til Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

Find skabeloner i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter

 

Skabelonerne tager udgangspunkt i de behov, som helt almindelige mennesker generelt kan have, når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt, og som du kan tilpasse dine personlige behov.

Ved oprettelse af din fremtidsfuldmagt skal du indtaste dit eget samt dine fremtidsfuldmægtiges navne og personnumre. Selve fremtidsfuldmagten udformes (skrives) i et tekstfelt. Det vil være muligt at indsætte en tekst, som du f.eks. har kopieret fra et andet dokument, ind i tekstfeltet.

Du skal være opmærksom på, at når en fremtidsfuldmagt sættes i kraft, bliver den offentligt tilgængelig i sin helhed i Personbogen (teksten) og må derfor ikke indeholde fulde personnumre. Dit og fremtidsfuldmægtigenes personnumre registreres derimod i registeret i forbindelse med oprettelsen af fuldmagten. Systemet er indrettet sådan, at de sidste fire cifre i personnumrene ikke er offentligt tilgængelige. De oplysninger, som man vil kunne se i Personbogen er dit og dine fremtidsfuldmægtiges navne og fødselsdatoer samt selve fuldmagten, dvs. den tekst, hvor du har beskrevet nærmere, hvad fuldmagten skal dække.

Fremtidsfuldmagt - hvis du er fritaget for digital post og MitId?

Er du fritaget for at modtage digital post og dermed ikke kan underskrive digitalt, skal du ikke møde op på notarkontoret men i stedet henvende dig til Familieretshuset. 

A. Du kan vælge at oprette fremtidsfuldmagten på www.tinglysning.dk, hvorefter den skal udskrives og medbringes til underskrift ved Familieretshuset.

Tinglysningsrettens vejledning til ”Fremtidsfuldmagt for personer, der er fritaget for digital post fra det offentlige” 

B. Du kan også udfærdige en fremtidsfuldmagt på papir. Når du har skrevet fremtidsfuldmagten, skal du sende kopi af den til Familieretshuset.

Du skal herefter til et møde i Familieretshuset, hvor du bl.a. underskriver din fremtidsfuldmagt. Herefter opretter Familieretshuset fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret for dig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du skal have gjort dig de samme overvejelser, som hvis du selv oprettede en digital fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvis du har behov for rådgivning om, hvilke fordele og ulemper, der er for dig ved at oprette en fremtidsfuldmagt, må du selv søge rådgivning – fx hos en advokat. Det samme gælder, hvis du skal have hjælp til at skrive fremtidsfuldmagten.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt, hvis du skal oprette en fremtidsfuldmagt.

Du kan læse mere på Familieretshuset.dk

Spørgsmål og svar vedr. fremtidsfuldmagter

Hvor kan du se, om en fremtidsfuldmagt er sat i kraft?

Hvis fremtidsfuldmagten er aktiveret vil den være  offentlig tilgængelig for alle, ved opslag i Personbogen, og kan derefter benyttes af fuldmagtshaver.

Hvad gør du, når fuldmagtshaver ikke har et dansk cpr-nr.?

Fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt på papir, der tages med til notaren. Her skal fuldmagten underskrives fysisk, hvorefter notaren påtegner fuldmagten og videresender den til Tinglysningsretten, der endeligt registrerer den i fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvad gør du, når den ene fuldmagtshaver har et dansk cpr-nr. og den anden fuldmagtshaver ikke har et?

Fuldmagtsgiver opretter fremtidsfuldmagten på www.tinglysning.dk, hvor fuldmagtshaver med cpr-nr. tilføjes i feltet ”Fuldmagtshaver”. Fuldmagtshaver uden cpr-nr. indsættes i tekstfeltet sammen med fuldmagtens indhold.

Hvordan tilbagekalder du en fremtidsfuldmagt?

Ønskes den oprettede og ikke aktualiserede fremtidsfuldmagt slettet, skal der oprettes en ny fremtidsfuldmagt.

Følg proceduren under punktet ”Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt”

Fremtidsfuldmagtsgiver indsættes som fuldmagtsgiver og nuværende fuldmagtshaver som fuldmagtshaver. I tekstfelt angives ”Tilbagekaldelse af tidligere tinglyst fremtidsfuldmagt”.

Efter besøget hos notaren, er den tidligere oprettede fremtidsfuldmagt blevet erstattet med tilbagekaldelsen.

På Borger.dk finder du flere svar på spørgsmål samt gode råd til overvejelser, man bør gøre sig, inden man opretter en fremtidsfuldmagt:

 

Testamente - hvorfor notarpåtegning på testamenter?

Ved et notarpåtegnet testamente opnår du følgende sikkerhed:

Testamentet forsynes med en notarpåtegning, hvori din identitet, underskriftens ægthed samt din  fornuftsmæssige tilstand er bekræftet.

En genpart/kopi af testamentet bliver opbevaret ved den ret, hvor du har underskrevet for notaren, så man altid kan finde det igen. Notaren indberetter samtidig til Centralregistret for testamenter i  Personbogen (et landsdækkende register), at du har oprettet testamente, og hvor kopien af testamentet opbevares.

Således er du sikret, at det nemt kan undersøges, om du har oprettet testamente, og sikret, at det nemt kan findes frem, f.eks. efter dødsfald.

Til mødet skal du medbringe:

 • Det originale testamente, tillæg eller tilbagekaldelse, der skal underskrives foran notaren i 2 enslydende eksemplarer samt en genpartsforside, som kan hentes her 
 • Billedlegitimation udstedt af offentlig myndighed fx kørekort, opholdstilladelse eller pas. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du kontakte retten for at høre nærmere om, hvad der ellers kan bruges.
 • Retsafgiften betales direkte til notaren via Dankort, kontanter eller MobilePay.

Se priser under punktet ”Retsafgifter for notarens arbejde”.

Fuldmagter og andre dokumenter

Dokumenter, som skal bruges i udlandet, skal ofte forbi notaren. Notaren bekræfter din identitet og underskrift på dokumentet, uanset hvilket sprog det er udfærdiget på.

Vær opmærksom på, at notaren ikke bekræfter din habilitet men derimod sikre, at du kan vedstå/forstå dokumentets indhold, og redegøre for dets hovedformål.

Notarpåtegninger til udlandet udfærdiges primært på engelsk men kan også udfærdiges på tysk, fransk og spansk, såfremt notaren behersker sproget i fornødent omfang.

Hvis dokumentet efterfølgende skal legaliseres i Udenrigsministeriet, bør du undersøge, om dit dokument opfylder de nye legaliserings/apostille regler inden mødet hos notaren.

Du kan læse mere om Udenrigsministeriets legaliseringsregler her

Underskriftprøve

Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her

Til mødet skal du medbringe:

 • Dokumentet der skal underskrives foran notaren. 
 • Billedlegitimation udstedt af offentlig myndighed fx kørekort, opholdstilladelse eller pas. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du kontakte retten for at høre nærmere om, hvad der ellers kan bruges.
 • Retsafgiften betales direkte til notaren via Dankort, kontanter eller MobilePay.

Særligt for virksomheder:

 • Tegningsudskrift fra CVR, som ikke må være ældre end 1 måned.
 • Eventuelt fuldmagt fra de tegningsberettiget til den eller dem som skal underskrive.

Se priser under punktet ”Retsafgifter for notarens arbejde”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekræftelse af kopier

Det er ikke alle kopier, notaren kan bekræfte

Notaren har ikke altid forudsætninger for at se, om et dokument er en original, så det er ikke alle dokumenter, som notaren kan bekræfte en kopi af. Er du i tvivl, så kontakt retten.

Digitale dokumenter

Notaren kan som udgangspunkt ikke vurdere, om digitale dokumenter er originale. Der henvises til den udstedende instans.

Danske dokumenter 

Dokumenter udstedt af danske offentlige myndigheder eller uddannelsesinstitutioner som fx eksamensbeviser og vielsesattester, kan notaren som udgangspunkt ikke bekræfte, uden at dokumentet først er legaliseret af Udenrigsministeriet. Der henvises til den udstedende myndighed eller institution.

Du kan læse mere om legalisering på Udenrigsministeriets hjemmeside her

Kopier af danske pas, kørekort og sundhedskort kan dog bekræftes af notaren.

Udenlandske dokumenter

Dokumenter udstedt af offentlige udenlandske myndigheder eller uddannelsesinstitutioner samt private dokumenter, kan notaren ikke vurdere og bekræfte er originale. Der henvises til det pågældende lands repræsentation i Danmark eller udstedende myndighed i pågældende land.

Se priser under punktet ”Retsafgifter for notarens arbejde”.

Udkørende notarforretning

Ved sygdom eller svært handicap

Alle anmodninger om udkørende notarforretninger samt notarforretninger foretaget på rettens parkeringsplads, skal aftales telefonisk med notarkontoret.

Hvis du er ude af stand til at møde personligt op hos notaren, eller sidde i din bil på rettens parkeringsplads fx på grund af svært handicap eller alvorlig sygdom, kan du kontakte retten, så det kan aftales nærmere, hvordan notarforretningen kan foretages.

Hvis du er indlagt på et sygehus, kan du få notaren fra den retskreds, hvor sygehuset ligger, til at komme til sygehuset.

Du skal være opmærksom på, hvis notarforretningen foretages andre steder, skal du betale for udgiften til notarens kørsel i egen bil eller taxa.  

Åbning af bankboks

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med overværelse af åbning af en bankboks.

Se priser under punktet ”Retsafgifter for notarens arbejde”

 

 

Lodtrækninger

Notarens medvirken til en lodtrækning er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000 kr.

Anmodning om lodtrækning skal ske skriftligt og sendes til notarkontorets mail faelles.hel@domstol.dk

Anmodningen videresendes efterfølgende til udtrækning ved Tinglysningsretten i Hobro, der er i besiddelse af et elektronisk lodtræknings program.

Husk at sende den i god tid og gerne 3 uger før resultatet skal offentliggøres.

Anmodningen skal indeholde:

 • en kopi af spillemyndighedens tilladelse
 • et prøveeksemplar/kopi af en lodseddel
 • oplysninger om laveste samt højeste lodseddel nummer
 • antal gevinster samt gevinstliste

Se priser under punktet ”Retsafgifter for notarens arbejde”.

Retsafgifter for notarens arbejde

 • Testamente, tillæg eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Påtegning af dokumenter: 300 kr. pr. påtegning
 • Bekræftelse af kopi: 150 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel: 300 kr.
 • Aflæggelse af underskriftsprøve: 300 kr.
 • Lodtrækning: 300 kr.
 • Åbning af bankboks: 300 kr. pr. boks
 • Ud-kørende notarforretning 300 kr. pr. påtegning +  transport (prisen på transport, får du oplyst af  notaren)

Retsafgiften betales direkte til notaren via Dankort, kontanter eller MobilePay.

Sidst opdateret: 26. marts 2024