Gå til sidens indhold

Højesteret

22 okt 2019

Højesteret

Om en ansats erstatningsansvar over for arbejdsgiveren

En ansat skulle ikke erstatte arbejdsgiverens tab af refu­sion af sygedagpenge

Sag BS-50271/2018-HJR
Dom afsagt den 22. oktober 2019

X Kommune
mod
Socialpædagogerne Storstrøm som mandatar for A

Biintervenient: Kommunernes Landsforening

A blev sygemeldt fra sit arbejde i X Kommune på grund af stress. Som følge af at A ikke ret­tidigt på portalen ”Mit Sygefravær” udfyldte et oplysningsskema til brug for sin bopælskom­munes opfølg­ning efter syge­dag­pengeloven, mistede X Kommune som arbejdsgiver i en pe­riode retten til de sygedag­pen­ge, som A ellers ville have haft ret til.

Sagen angik, om kommunen kunne kræve, at A skulle erstatte den refusion af sygedagpen­ge, kommunen mistede, og i givet fald, om kommunen kunne modregne beløbet ved udbeta­lingen af hendes løn.

Højesteret fandt, at kommunens tab af retten til refusion af sygedagpenge var forårsaget af As manglende opfyldelse af den loyalitetspligt, der påhvilede hende i kraft af ansættelses­for­hol­det. Kommunens erstatningskrav var derfor omfattet af erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3, om ansattes ansvar over for arbejdsgiveren for skade forvoldt ar­bejdsgiveren i tjenesten. Høje­steret fandt imidlertid, at der ikke var grundlag for efter be­stemmelsen at pålægge A at erstatte kommu­nens tab. Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at A hverken forsætligt el­ler ved grov uagtsomhed havde tilsidesat sin pligt til at med­vir­ke til kommunens o­p­følg­ning.

Da kommunen således ikke havde et erstatningskrav mod A, var kommunen ikke berettiget til at modregne i hendes løn.

Landsretten var nået til samme resultat, men med en anden begrundelse.

Læs hele dommen i Sag BS-50271/2018-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-50271/2018-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-50271/2018-HJR (pdf)