Gå til sidens indhold

Højesteret

26 maj 2020

Højesteret

Om lovændring indebar ekspropriation

Lovændring, som fastsatte loft over ejerskab til fiskerettigheder, indebar ikke ekspropriation af et selskabs salgsret efter en aktionæroverenskomst

Sag 91/2019
Dom afsagt den 26. maj 2020

P/f Snaraløkur
mod
Fiskimálaráðið

Sagen angik, om indførelsen af en færøsk lovbestemmelse om begrænsninger i ejerskabet til fiskerettigheder indebar et ekspropriativt indgreb over for P/f Snaraløkur. Som følge af bestemmelsen kunne P/f Snaraløkur ikke sælge sine aktier i P/f Faroe Fish I til den anden medejer af dette selskab, P/f Faroe Seafood – således som P/f Snaraløkur havde krav på i henhold til parternes aktionæroverenskomst – idet P/f Faroe Seafood rådede over mere end det tilladte antal fiskedage.

Højesteret fandt, at P/f Snaraløkurs salgsret efter aktionæroverenskomsten måtte anses for omfattet af ejendomsbegrebet i grundlovens § 73, stk. 1, men det indgreb, som reguleringen af fiskerettighederne efter den færøske lov medførte for P/f Snaraløkurs salgsret, kunne efter en samlet vurdering ikke anses for at være ekspropriativt. Højesteret henviste herved til, at lovindgrebet havde til formål at modvirke, at fiskerettigheder bliver koncentreret hos en enkelt eller nogle få aktører, og at der var tale om en generel regulering af fiskerierhvervet. Lovindgrebet indebar ikke, at P/f Snaraløkurs salgsret blev overført til andre, og det udelukkede ikke, at P/f Snaraløkur kunne sælge sine aktier til anden side. Der var på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse ikke tale om en aktualiseret salgsret, og Højesteret fandt det på baggrund af skønserklæringerne tvivlsomt, om P/f Snaraløkurs aktier på tidspunktet, hvor salgsretten kunne udnyttes og i den efterfølgende periode, indtil P/f Faroe Fish I gik konkurs, havde en handelsværdi af betydning. Der var således ikke grundlag for at anse P/f Snaraløkur for at være ramt særlig hårdt ved indgrebet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 91/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 91/2019 (pdf)

Læs Færøernes Rets dom i sag 91/2019 (pdf)