Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

03 apr 2024

Retten i Holstebro

Mand dømt for overtrædelse af straffelovens § 266 b for vittigheder online

Dom afsagt: 3. april 2024

28-årig mand fra Holstebro blev idømt 7 dages betinget fængsel for på to hjemmesider at have udbredt vittigheder, hvorved grupper af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro.

Sagsnummer: SS 6-959/2023

Sagen kort fortalt

Den 28-årige mand var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved som ejer af en dansk og en tysk hjemmeside at have haft indhold på hjemmesiderne, der efter tiltalen var i strid med den såkaldte racismeparagraf. Indholdet af hjemmesiderne var vittigheder, der var kategoriseret i temaer. Vittighederne, som sagen drejede sig om, var kategoriseret under overskrifterne: ”Jøde jokes,” ”Neger jokes” og ”Racistiske jokes” og bestod af et større antal kortere vittigheder.

Den 28-årige nægtede sig skyldig, men erkendte at være ejer af hjemmesiderne og at have lagt materialet på hjemmesiderne.

Spørgsmålet under sagen var derfor navnlig, om vittigheder af den omhandlede karakter og i denne form var en overtrædelse af racismeparagraffen, eller om den omstændighed, at der var tale om vittigheder medfører, at forholdet falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde.

Dommens resultat

Rettens medlemmer var ikke enige om afgørelsen af skyldsspørgsmålet.

2 af rettens medlemmer fandt tiltalte skyldig i det væsentligste efter tiltalen. Flertallet lagde vægt på, at vittighederne, der indeholdt henvisninger til bl.a. holocaust og slaveriet, i sig selv var grove og henviste til at de omhandlede befolkningsgrupper generelt mangler værdi som mennesker. Flertallet lagde endvidere vægt på, at offentliggørelsen ikke var sket som led i den offentlige debat eller med anden saglig baggrund. Flertallet fandt altså, at hovedparten af de i tiltalen oplistede vittigheder på tiltaltes hjemmesider havde et sådan indhold, at der uanset at der er tale om vittigheder, var tale om nedværdigelse og forhånelse af de omtalte grupper, og at tiltalte havde indset dette. Flertallet fandt efter en samlet vurdering således, at hensynet bag straffelovens § 266 b til at beskytte de pågældende grupper mod forhånende og nedværdigende udtalelser af denne karakter vejer tungere end hensynet til ytringsfriheden ved at vittigheder af denne karakter kan udbredes på internettet.

1 af rettens medlemmer stemte for at frifinde tiltalte. Mindretallet fandt, at den omstændighed, at der var tale om vittigheder på hjemmesider, hvor man aktivt skulle søge materialet frem, medførte, at de omhandlede grupper ikke herved forhånedes eller nedværdigedes i en grad, at forholdet kan karakteriseres som værende af en sådan grov karakter, at det er strafbart efter straffelovens § 266 b, stk. 1.

Straffen blev fastsat til fængsel i 7 dage, der blev gjort betinget med en prøvetid på et år. Retten lagde ved strafudmålingen i skærpende retning vægt på omfanget og grovheden af materialet på hjemmesiderne, den lange gerningsperiode, og at forholdet blev begået med vinding for øje. I formildende retning lagde retten vægt på materialets karakter af vittigheder, at materialet skulle søges aktivt frem og den lange sagsbehandlingstid.

Retten frifandt tiltalte for en påstand om konfiskation af hjemmesiderne under henvisning til, at hjemmesiderne ikke havde et ulovligt formål.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 3. april 2024.