Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

15 jun 2022

Retten i Horsens

Fængsel i 14 år for drab på ægtefælle og trusler med oversavet jagtgevær.

Fængsel i 14 år for drab på ægtefælle og trusler med oversavet jagtgevær.

En 62-årig mand, der den 27. marts 2021 skød og dræbte sin ægtefælle gennem 30 år og truede flere familiemedlemmer med et oversavet jagtgevær, er af et enigt nævningeting idømt 14 års fængsel.
Sagsnummer: SS 3236/2021

Sagen kort fortalt
Parterne havde gennem deres advokater aftalt at gennemføre bo­deling den 27. marts 2021, hvor ægtefællen skulle hente sine ejendele på den tidligere fælles bopæl i Hor­sens. Ægtefællen mødte op sammen med parrets to sønner, den ene svigerdatter, til­taltes bror og søster og et fælles vennepar.

Tiltalte ville ikke lade de pågældende komme indenfor. Han kom på et tids­punkt ud af huset med et oversavet jagtgevær, hvor han truede de fremmødte med geværet. Han løb herefter hen mod ægtefæl­len, der flygtede ned i indkørslen til naboejendommen, hvor tiltalte tog sigte med geværet og skød ægtefællen i ryggen på meget kort afstand.

Tiltalen var for overtrædelse af straffelovens § 237 (manddrab), § 266 (trusler) og 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 (besid­del­se af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstæn­dig­heder).

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat
Retten fandt det ved skyldkendelse af den 31. marts 2022 bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Anklagerens strafpåstand var fængsel i 15 år.
Forsvarerens strafpåstand var rettens mildeste dom.

Straffen blev fastsat til fængsel i 14 år. Retten lagde vægt på karakteren af og omstæn­dighederne ved drabet, hvor tiltalte skød på meget kort afstand, og at tiltalte var i besid­del­se af, truede med og anvendte et ladt oversavet jagtgevær på offentligt tilgængeligt sted. Uanset at tiltalte efter sin forklaring måtte anses for at have været under et stort pres, samt at drabet blev begået foran parrets to sønner og øvrige familie, forelå der ikke sådanne særligt formildende eller skærpende omstændigheder, som kunne bevirke nedsættelse eller forhøjelse af udgangspunktet for straffen for drab på fængsel i 12 år.

Tiltalte blev frakendt retten til at få arv mv. efter ægtefællen.

Tiltalte blev endvidere dømt til at betale godtgørelse til sønnerne i medfør af erstat­nings­­an­svarslovens § 26 a, og godtgørelse for svie og smerte samt erstatning til flere af de tilstedeværende personer.

Sagen var en nævningesag og samtlige nævninger og dommere var enige om dommens resultat.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse subsidiært formildelse.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 5. april 2022.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter
Forsvarer: Advokat Stefan Møller Jørgensen, ved Stefan Møller Jørgensens Advokatfirma.
Anklagemyndighed: Specialanklager Anna Holm Christensen.