Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

07 dec 2023

Retten i Horsens

Dom i havbrugssag

Dom afsagt: 7. december 2023

To selskaber og en direktør dømt i sag om blandt andet omfattende overtrædelser af miljølovgivningen

 

DOMSRESUMÉ - STRAFFE

 

7. december 2023

 

 

 

 

 

Dom i havbrugssag

To selskaber og en direktør dømt i sag om blandt andet omfattende overtrædelser af miljølovgivningenSagsnummer: SS 2211/2000

Sagen kort fortalt

To selskaber, der drev havbrug beliggende i og ud for Horsens Fjord i Hedensted kommune samt farvandet syd for Endelave, og deres daværende direktør var tiltalt for i periode fra 2013 til 2018 at have udledt mere kvælstof og fosfor, end de havde tilladelse til, og for at have afgivet urigtige oplysninger til myndighederne herom. Direktøren og det ene selskab var endvidere tiltalt for at have drevet klækkeri uden godkendelse. Direktøren og det andet selskab var desuden tiltalt for at have udsat sølvlaks i strid med miljøgodkendelsen. Der var rejst tiltale i i alt 31 forhold.

Dommens resultat

Det var en enig domsmandsret, der fandt de tiltalte skyldige i det væsentlige i overensstemmelse med den rejste tiltale, herunder i at de tiltalte som følge af merudledningerne af kvælstof og fosfor havde overtrådt straffelovens § 196, stk. 2. Som følge af, at der var forsvundet 77 ringbind, der var blevet beslaglagt hos det ene selskab af politiet, fandt domsmandsretten, at der i sagen ikke kunne lægges vægt politiets beregninger af, hvor meget kvælstof og fosfor, der de enkelte år var blevet udledt, og at domsmandsretten i stedet måtte lægge vægt på oplysninger indsendt, efter sagen tog sin begyndelse i sommeren 2018, af det ene selskab til Hedensted Kommune. De tiltalte blev som følge af bevisførelsen frifundet i tre forhold.

Det ene selskab, der havde haft hele fortjenesten ved merudledningen, blev idømt 50 dagbøder á 400.000 kr., og selskabet fik konfiskeret 125.000.000 kr.

 

Direktøren blev som følge af oplysningerne om hans personlige forhold idømt ambulant psykiatrisk behandling, en tillægsbøde på 20.000 kr. og frakendt retten til at drive dambrugs- og havbrugsvirksomhed i 3 år.

Det andet selskab blev idømt 20 dagbøder á 10.000 kr.

Ved sanktionsfastsættelsen lagde domsmandsretten vægt på navnlig den betydelige fortjeneste, der havde været ved merudledningen af kvælstof og fosfor, de mange urigtige indberetninger til tilsynsmyndigheder, at der havde været tale om systematiske overtrædelser over en årrække, hvor de tiltalte ved indberetningerne til tilsynsmyndighederne havde forhindre myndighederne i at udføre deres tilsyn og kontrol. Retten lagde også vægt på sagens helt særlige forløb, den lange sagsbehandlingstid og for direktørens vedkommende også oplysningerne om hans personlige forhold.

Sagen var en domsmandssag.

De tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til, om de vil anke sagen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 7. december 2023.