Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i.

Retten i Kolding har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet. Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og boligret samt en retsafdeling, der behandler familieret, boligret, civile retssager og straffesager. 

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Familieretten tager sig af sager om børns bopæl og samvær med forældrene samt forældremyndighed, når forældrene ikke kan blive enige. Familieretten tager sig også af skilsmissesager, hvor der er uenighed, og faderskabssager. Familieretten sørger desuden for, at der tvangsmæssigt sker aflevering af et barn, hvis en forælder ikke frivilligt vil følge rettens afgørelse og aflevere barnet til eller fra samvær til den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole

Om lejemål og husleje

Det er afdelingen for boligret, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Koldings boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Om flysager

Flysager ved Retten i Kolding

Retten i Kolding behandler et stort antal sager ”flysager” – dvs. sager om kompensation efter forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder.

Klik her for at komme til forordningens tekst.

Sagerne behandles i civilretten.

Sagerne behandles på domstolenes sagsbehandlingsplatform minretssag.dk. 

Nedenfor gives en række oplysninger og værktøjer til brug for parter og deres repræsentanter i flysager.

Oplysningsskemaer til sagsøgere og sagsøgte

I hovedparten af flysagerne har retten brug for nogle centrale oplysninger om det pågældende rejseforløb og det krav, der rejses i sagen.

Gives disse oplysninger ikke i første omgang, eller bliver de ikke givet i en klar og overskuelig form, så forlænger det sagsbehandlingstiden.

For at kunne fremme en effektiv og hurtig behandling af sagerne vil retten bruge to oplysningsskemaer, der kan indgives af hhv. sagsøger og sagsøgte som et supplerende processkrift.

Ved at udfylde oplysningsskemaet korrekt og uploade det på sagen i minretssag.dk , kan den pågældende part bidrage til, at retten så tidligt i forløbet som muligt får et overblik over de relevante oplysninger og tvistpunkter i sagen.

Hvor det pågældende oplysningsskema udfyldes korrekt og indleveres sammen med en stævning eller et svarskrift, hvoraf der fremgår en kort sagsfremstilling, vil retsplejelovens krav til stævning/svarskrift oftest være opfyldt.

Oplysningsskemaet kan også uploades sammen med et senere processkrift, men det er mest hensigtsmæssigt, at retten får oplysningsskemaet så tidligt i forløbet som muligt.

Retten skal derfor opfordre parterne til at benytte sig af oplysningsskemaerne og helst uploade dem allerede sammen med stævning, hhv. svarskrift.

Sådan bruges oplysningsskemaerne

Oplysningsskemaerne stilles til rådighed i form af en pdf-fil, der kan udfyldes og uploades på minretssag.dk.

Sådan bruges oplysningsskemaerne:

  1. Download filen med oplysningsskemaet og gem den på din computer.
  2. Åbn filen med oplysningsskemaet og udfyld alle relevante felter ved at krydse af eller indsætte tekst.

(Hvilke felter, der skal udfyldes, afhænger af de synspunkter, der gøres gældende. Af oplysningsskemaet fremgår, hvilke felter der skal udfyldes, alt efter, hvilke synspunkter der gøres gældende.)

  1. Når alle relevante felter er udfyldt, gem da den udfyldte version af oplysningsskemaet på din computer.
  2. Upload oplysningsskemaet på minretssag.dk som et processkrift (ikke som et bilag)

Giv filen navnet ”Oplysningsskema - sagsøgte”, hhv. ”Oplysningsskema - sagsøgte”.

Mere generelle forespørgsler og feedback vedrørende oplysningsskemaerne bedes sendt pr. e-mail til civil.kol@domstol.dk under angivelse af emnet ”Flysager – vedr. oplysningsskemaerne” i e-mailens emnefelt.

Gå til oplysningsskema - sagsøger

Gå til oplysningsskema - sagsøgte 

Læs mere om flysager på domstol.dk

 

Sidst opdateret: 11. oktober 2023