Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

16 aug 2021

Retten i Lyngby

Dom i straffesag om EU-svig og dokumentfalsk

Et tidligere medlem af Europa-Parlamentet blev idømt betinget fængsel for EU-svig for godt 98.000 kr. og dokumentfalsk

SS-1-1311-2021

Sagen kort fortalt

Sagen angik nogle spørgsmål i relation til et dansk politisk partis sommergruppemøde i Skagen i 2015. Den tiltalte havde ansøgt om EU-midler til at afholde et arrangement på vegne af partiet MELD i tilknytning til sommergruppemødet. Spørgsmålet i sagen var, om tiltalte herved havde haft til hensigt at opnå en uberettiget udbetaling af disse EU-midler, da MEDL-arrangementet ikke fandt sted som planlagt. Derudover var der i sagen et spørgsmål om, hvorvidt tiltalte havde gjort brug af kontrakt, der ikke var underskrevet af kontraktpartneren, men derimod af en ansat i det danske parti.

Dommens resultat

Retten fandt i det væsentlige tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.
Anklagers påstand om straf var fængsel i ikke under 6 måneder.

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 måneder, der blev gjort betinget af, at tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i en periode på 2 år.
Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.
Tiltalte valgte at anke dommen.

Dommens begrundelse

Den afsagte dom indeholder følgende præmisser:

”Karakteren af MELD i 2015
Efter bevisførelsen, herunder særligt forklaringerne afgivet af tiltalte og vidnet MV, lægger retten til grund, at det europæiske parti MELD efter valget til Europa-Parlamentet den 23-26. maj 2014 mistede mange af de medlemmer, som partiet havde haft. Partiet havde efter valget kun delegationen fra DF. Ud over DF havde MELD i 2015 14 personlige medlemmer. Efter de vidneforklaringer, der er afgivet af IS, RK, CR, AGVog KK, må retten lægge til grund, at ingen af de 14 medlemmer ud over tiltalte og AV var klar over, at MELD i 2015 var en aktiv organisation. Den eneste ansatte i MELD i 2015 var MV, der efter sin egen forklaring må anses for at have været uden væsentlige, relevante, faglige forudsætninger for at indtage en stilling som generalsekretær i et europæisk parti. MV modtog ingen overlevering fra sin forgænger i forbindelse med sin tiltræden. MELDs aktiviteter i 2015 bestod ifølge forklaringen fra MV og MELDs Activity Report for 2015 i fem projekter sat i værk af tiltalte og ét projekt sat i værk af AV. Projekterne var en video om Danmarks retsforbehold, to annoncekampagner i Danmark i april 2015, en arbejdsfrokost i Brüssel i april 2015, en modtagelse af en gruppe danske besøgende i Brüssel i maj 2015 samt en sommerkonference i Skagen i august 2015. Tiltalte var eneberettiget til at disponere på partiets vegne, medens AV som kasserer skulle underskrive enkelte erklæringer.

Retten finder på den baggrund, at MELD i 2015 i realiteten var et parti med kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europa-Parlamentet til tiltaltes – og i mindre omfang AV – projekter. Tiltalte måtte indse, at partiets eneste ansatte, MV, ikke på kvalificeret vis kunne kontrollere, om tiltaltes projekter var i overensstemmelse med reglerne.

Karakteren af MELDs sommerkonference i august 2015 og betalingen af 13.178 euro
Tiltalte og vidnet MV har forklaret, at der fandt en MELD konference sted i Skagen i august 2015. MVs forklaring, hvorefter der fandt en europæisk konference sted, er i overensstemmelse med den opfattelse, som vidnet var blevet bibragt. Efter de forklaringer, der er givet af vidnerne JN, KTD, PS, RK, AV, KC, HB, JD, BBog DU havde mødet i Skagen i 2015 imidlertid ikke karakter af en europæisk konference, men derimod af et almindeligt sommergruppemøde i DF. Retten lægger særligt vægt på, at mødets ansvarlige arrangør, gruppeformand PS, har forklaret, at han ikke var bekendt med, at der fandt en MELD konference sted ved sommergruppemødet i 2015. Retten lægger til grund, at der på sommergruppemødet fandt debatter sted med europapolitisk tilsnit, ligesom Dansk Folkepartis medlemmer af Europa-Parlamentet orienterede om arbejdet i parlamentet. De europapolitiske emner var ikke grupperet for sig og fandt ikke sted i udkanten af (”at the fringe of”) sommergruppemødet. De deltagende på sommergruppemødet havde ikke modtaget invitationer til et MELD-arrangement, MELD havde ikke nogen særlig stand på sommergruppemødet, og der var ikke nogen fysisk adskillelse mellem sommergruppemødet og et MELD-arrangement. Efter den forklaring, der er afgivet af vidnet JN, som var medarrangør af sommergruppemødet, ville DF have betalt den fulde faktura fra C Hotel Skagen, hvis ikke MELD havde dækket en del af den. Tiltalte har ikke kunne redegøre for, hvem der har betalt for de deltagere på MELDs deltagerliste, som oversteg de 45 personer, som MELD blev faktureret for. Der er ikke blevet indgået nogen skriftlig aftale mellem DF og MELD om omkostningsfordeling.

Retten finder på den baggrund, at den europapolitiske del af sommergruppemødet hverken politisk, økonomisk eller logistisk var adskilt fra resten af sommergruppemødet. Der har således hverken formelt eller reelt fundet nogen MELD-konference sted i Skagen i 2015. Betalingen fra MELD på 13.178 euro har derfor haft karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, DF, hvilket klart strider mod artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan. Den uddybning af forbuddets omfang, som er foretaget i punkt 9.3 i Guide operating grants Awarded by the European Parliament to political parties and foundations at European levels, som revideret pr. 31. marts 2014, kan ikke føre til andet resultat.

Forhold 1, 1. led.
Retten finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring, hvorefter han i foråret 2015 havde i sinde at holde en MELD-konference i tilknytning til DF’s sommergruppemøde 2015 svarende til den støtteberettigede MELD-konference, der var holdt i Kolding i 2014. Senest i begyndelsen af juli 2015 ved modtagelsen af invitationen til DF’s sommergruppemøde 2015 må det imidlertid have stået klart for tiltalte, at sommergruppemødet ikke kom til at omfatte en MELD-konference. Alligevel lod han MV i MELDs sekretariat forblive i vildfarelse om, at konferencen ville finde sted, ligesom tiltalte som formand for MELD senest den 6. august 2015 godkendte betaling af faktura stor 13.178 euro fra C Hotel Skagen, hvorved tiltalte forsætligt bevirkede, at beløbet blev udbetalt af MELD, selv om tiltalte måtte indse, at denne betaling var uberettiget.

Retten finder derfor tiltalte skyldig i første del af forhold 1.

Forhold 1, 2. led.
Da DG Finans i forbindelse med et revisionsbesøg hos MELD den 14. januar 2016 skulle gennemgå MELDs seks projekter i 2015, var tiltalte vidende om, at den konference, som MELD havde betalt 13.178 euro for, aldrig havde fundet sted. Tiltalte havde mulighed for at orientere DG Finans om de faktiske omstændigheder i forbindelse med konferencens afvikling. Tiltalte lod imidlertid MV forblive i vildfarelse om konferens karakter, og på forespørgsel fra MV foranledigede han, at MV fik supplerende urigtige og vildledende oplysninger om konferencens afholdelse, konferensens emner og konferensens deltagerantal, hvilke oplysninger tiltalte vidste, ville blive sendt til DG Finans. Dette skete ved mail af 25. januar 2016 fra MV til HB fra DG Finans med kopi til tiltalte. Ved brev af 18. marts 2016 fra MELD underskrevet af tiltalte og AV til HB fra DG Finans blev de urigtige og vildledende oplysninger gentaget.

Retten finder derfor også tiltalte skyldig i anden del af forhold 1.

Forhold 2
Det kan efter vidnet JN’s forklaring lægges til grund, at hun underskrev kontrakt med titlen Contract for the Provision of Services, dateret den 25. maj 2015, mellem parterne MELD og C Hotel Skagen, uanset at hun ikke var ansat på hotellet eller på anden måde bemyndiget til at underskrive for hotellet. Retten lægger til grund som bevist, at begge underskrifter blev udført i maj 2015, formentlig umiddelbart efter den 25. maj 2015. Det må efter SPJ’s forklaring til politirapport lægges til grund, at det var ham, der foranledigede JN til at underskrive dokumentet. Retten finder det ikke bevist, at dette skete efter instruks fra tiltalte. Hvad enten tiltalte underskrev kontrakten før eller efter JN, har han ikke kunnet undgå at se, at hendes navn stod fortrykt i underskriftsrubrikken umiddelbart ved siden af det sted, hvor han selv satte sin underskrift. Tiltalte måtte vide, at kontrakten blev indgået med en konferenceleverandør, og retten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring, hvorefter han underskrev kontrakten uden overhovedet at gøre sig bekendt med kontraktens parter. Retten lægger herved vægt på, at kontrakten er meget kort og tager omkring et minut at læse. Retten lægger videre vægt på, at kontrakten som følge af det meget lave aktivitetsniveau i MELD i 2015 må have været en blandt meget få kontrakter, som tiltalte skrev under i sin egenskab af formand for MELD. Efter tiltaltes forklaring havde han ikke tidligere skrevet under på en tilsvarende kontrakt. Endelig lægger retten vægt på, at JN’s navn på kontraktens sidste side i sig selv måtte give tiltalte anledning til at se kontrakten nærmere efter. Ved at underskrive kontrakten og foranledige den videreformidlet til MV har tiltalte forsætligt gjort brug af det falske dokument som beskrevet i anklageskriftet.

Retten finder derfor tiltalte skyldig i forhold 2, dog ikke for så vidt angår den del, der vedrører at foranledige JN til at skrive under.

Forældelse
Gerningsperioden i sagen tager efter anklageskriftet sin begyndelse den 18. marts 2015. Tiltalte blev meddelt sigtelse den 11. februar 2020, hvilket er tidligere end fem år efter gerningsperiodens begyndelse. Forældelsesfristen for overtrædelse af såvel straffelovens § 171, stk. 1, jf. stk. 2, som § 289 a, stk. 1 og 2, er 5 år, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 2. Forældelsen er således rettidigt afbrudt, jf. straffelovens § 94, stk. 5. Retten finder, at den omstændighed, at sigtelsen vedrørende forhold 2 i tiltalen er ændret, således at tidspunktet ”25. maj 2015” er ændret til ”maj 2015,” er uden betydning for spørgsmålet om forældelse. Retten lægger herved vægt på, at der er tale om en uvæsentlig ændring, som har været uden betydning for tiltaltes mulighed for at tilrettelægge sit forsvar.

Udmåling
Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289 a, stk. 1 og 2, og § 171, stk. l, jf. § 172, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Retten har i forhold 1 lagt vægt på beløbets størrelse. Der er i formildende retning lagt vægt på, at tiltaltes forsæt efter bevisførelsen først indtraf et stykke inde i gerningsperioden. Der er i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte opretholdt vildfarelsen gennem længere tid, herunder i forhold til den revision, som DG Finans på Europa-Parlamentets vegne foretog. Det er ligeledes tillagt skærpende virkning, at svigen er begået i forhold til en mellemfolkelig myndighed. Retten har i forhold 2 i formildende retning lagt vægt på, at initiativet til dokumentfalsk efter bevisførelsen ikke udgik fra tiltalte, og i skærpende retning lagt vægt på, at det falske dokument blev benyttet som led i en formueforbrydelse.

Retten finder det upåkrævet, at fængselsstraffen kommer til fuldbyrdelse. Retten har herved lagt vægt på tiltaltes særdeles gode personlige forhold. Retten har tillige lagt vægt på sagsbehandlingstidens længde, der kun i et delvist omfang kan tilskrives tiltaltes forhold.


Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 13. august 2021, kl. 15.00.


Sagen blev behandlet på ny med sættedommer fra Retten på Frederiksberg.
Læs dommen af 21. december 2022 her:
https://www.domstol.dk/lyngby/aktuelt/2022/12/begrundelse-for-dommen-i-meldfeld-sagen/