Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

21 dec 2022

Retten i Lyngby

Begrundelse for dommen i Meld/Feld sagen

Dom afsagt: 21. december 2022

Den 21. december 2022 er der afsagt dom i Meld/Feld sagen. Rettens begrundelse og afgørelse er sålydende:

Forhold 1

Meld var i 2015 et fungerende politisk parti på europæisk plan omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1524 af 18. december 2007.

Det EU-retlige grundlag for bedømmelse af, hvilke aktiviteter iværksat af et europæisk parti, der er støtteberettigede, indeholder ikke nogen nærmere angivelse af karakteren af aktiviteten, herunder i forhold til deltagerkreds, omfang, form og indhold, i det omfang indholdet lever op til det europæiske partis politiske program, jf. forordningens artikel 8, jf. artikel. 4, stk. 2, litra b. Det er dog et krav, at aktiviteten ikke er i strid mod forbuddet mod finansiering i forordningens artikel 7, hvorefter der ikke må ske direkte eller indirekte finansiering af andre politiske partier og navnlig ikke af nationale partier eller kandidater.

Der er - også henset til den uddybning af forbuddet i artikel 7, som fremgår af Guide operating grants awarded by the European Parliament to political parties and foundations at European level udstedt af DG Finance - ikke noget forbud imod eller et konkret regelsæt, der nærmere regulerer adgangen til, at et europæisk parti i forhold til et nationalt parti indgår en kontrakt om levering af ydelser og benytter muligheden for at afholde EU-støttede aktiviteter i et samarbejde herom og i tilknytning til nationale partiers arrangementer.

Efter den foretagne bevisførelse lægger retten til grund, at der i hvert fald fra den 19. februar 2015 var planer hos M og i ledelsen i Dansk Folkeparti om, at der som led i afholdelsen af Dansk Folkepartis sommergruppemøde den 3.-5. august 2015 på Color Hotel Skagen skulle indgå en Meld-finansieret EU-aktivitet svarende til den støtteberettigede EU-aktivitet, der blev afviklet i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Kolding den 4.-6. august 2014.

Efter bevisførelsen lægger retten endvidere til grund, at det primært var S, der i samarbejde med J, der var personale- og administrationschef i Dansk Folkeparti, forestod de administrative og praktiske opgaver i forhold til tilvejebringelse af materiale til Meld til brug for ansøgningen om forhåndsgodkendelse af støtte fra Meld til EU-aktiviteten, herunder indhentning af tilbuddet af 18. marts 2015 fra Color Hotel Skagen, udarbejdelse af agenda og en såkaldt ”service provider contract”.

Retten lægger efter de afgivne forklaringer til grund, at der efter Folketingsvalget afholdt den 5. juni 2015 opstod overvejelser i Dansk Folkepartis ledelse om ændringer af indholdet af de politiske drøftelser på sommergruppemødet 2015.

Af den udsendte invitation til Dansk Folkepartis sommergruppemøde 2015 fremgår intet om afholdelsen af en Meld-finansieret EU-aktivitet, og det lægges efter bevisførelsen til grund, at der ikke blev udsendt særskilte invitationer fra Meld til deltagerne fra Dansk Folkeparti.

De politiske emner i det emnekatalog, der blev udsendt sammen med invitationen til sommergruppemødet, hvoraf flere hidrører fra Dansk Folkepartis daværende medlemmer af Europa Parlamentet, rummer i vidt omfang mulighed for relevante EU-retlige drøftelser, ligesom den forestående folkeafstemning om ophævelse af det danske retsforbehold gav anledning hertil.

I sommergruppemødet 2015 deltog der ikke alene medlemmer og ansatte i Dansk Folkeparti, men også ansatte alene med tilknytning til Dansk Folkepartis parlamentarikere i Europa-Parlamentet. Dette gælder således KL og KW. Sidstnævnte deltog alene i sommergruppemødets anden dag den 4. august 2015.

De afgivne vidneforklaringer fra deltagere i sommergruppemødet - afgivet mere end syv år efter afholdelsen af dette - spænder meget vidt i relation til vidnernes erindring om afviklingen af sommergruppemødet og dets faglige indhold. Retten finder dog, at det efter vidneforklaringerne kan lægges til grund, at der på sommergruppemødet og navnlig tirsdag den 4. august 2015 var debatter med et europapolitisk indhold i et ikke ubetydeligt omfang, herunder et oplæg fra M relateret til den kommende folkeafstemning om det danske retsforbehold.

Vidneforklaringerne er suppleret af den fremkomne lydoptagelse fra onsdag den 5. august 2015.

Betegnelsen ”konference” er ikke et udtryk for en bestemt defineret aktivitet, men kan i praksis dække over et større formelt møde eller en begivenhed, hvor deltageren gennem foredrag, underholdning, taler og diskussioner udveksler viden, erfaringer og synspunkter vedrørende bestemte emner. Formålet kan blandt andet være at formidle ny viden, skabe debat og sikre udbredelse af relevant oplysning. Lignende betegnelser kan være symposium, workshop, seminar, temadag eller anden organiseret, formel aktivitet.

Retten finder ikke grundlag for at fastslå, at anvendelsen af betegnelsen ”conference” i det materiale, der blev tilvejebragt til brug for ansøgningen om forhåndsgodkendelse af støtte fra Meld, i sig selv sætter en specifik standard for eller indeholder en præcis ramme for afviklingen af en støtteberettiget EU-relateret aktivitet i forbindelse med afholdelsen af Dansk Folkepartis sommergruppemøde den 3.-5. august 2015.

Retten finder det efter bevisførelsen ubetænkeligt at lægge til grund, at der på sommergruppemødets anden dag den 4. august 2015 var en mere koncentreret drøftelse af europapolitiske emner i et sådant omfang og på en sådan måde, at det svarede til de drøftelser, der fandt sted i forbindelse med den støtteberettigede aktivitet på sommergruppemødet i 2014.

På denne baggrund og henset til den overordnede karakter af EU-reglerne på området samt bevisførelsen i øvrigt, finder retten det overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at der ikke i forbindelse med drøftelserne på sommergruppemødets anden dag den 4. august 2015 blev gennemgået og drøftet EU-relevante emner med en deltagerkreds og i et omfang, i en form og med et indhold, der  opfyldte betingelserne for at være en støtteberettiget aktivitet efter forordningen.

Retten finder derfor ikke grundlag for at fastslå, at M under planlægningen eller efter afviklingen af sommergruppemødet har haft til hensigt at opnå støtte fra Meld til en ikke støtteberettiget aktivitet.

Retten finder på denne baggrund, at M for så vidt angår 1. led i dette forhold ikke har afgivet eller foranlediget, at der overfor Meld blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af støtte fra Meld.

Retten finder endvidere, at M for så vidt angår 2. led i dette forhold ikke har foranlediget, at der blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til Europa-Parlamentets Direction générale des finances (DG Finance) med forsæt til at undgå tilbagebetaling til Meld af uberettiget udbetalt støtte.

M frifindes derfor i dette forhold.

Forhold 2

Tre af domsmandsrettens medlemmer udtaler:

Den omhandlede ”service provider contract” er indgået mellem Meld og Color Hotel Skagen, der i kontrakten er angivet som ”the service provider”. Kontrakten er underskrevet af M på vegne af Meld og af J på vegne af ”the service provider”. J er i kontrakten angivet som ”Chief of Staff and Administration”.

Det er ubestridt, at J på det pågældende tidspunkt var ansat som personale- og sekretariatschef i Dansk Folkeparti, og at Color Hotel Skagen ikke havde bemyndiget J til at underskrive kontrakten på hotellets vegne. Da kontrakten således er underskrevet af en anden end den angivne udsteder, er der tale om et falsk dokument.

Vi lægger efter bevisførelsen til grund, at kontakten er udarbejdet af tiltalte S, og at S således var bekendt med, hvem der var parter i kontrakten, da J skrev under på denne.

Tiltalte M har forklaret, at han ikke husker at have set, at det var J, der stod som medunderskriver af kontrakten på vegne af ”the service provider”, men at det ikke var noget, han ville have undret sig over, hvis han havde set det. M har endvidere forklaret, at han ikke husker at have set den første side i kontrakten, hvor kontraktens parterne var anført.

Vi finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at M må have været bekendt med, hvem der var angivet som parter i kontrakten, og at det var J, der var medunderskriver. Vi har herved lagt vægt på, at kontrakten alene er på 3 sider og har et meget overskueligt indhold. Vi har endvidere lagt vægt på, at M har forklaret, at han som formand for Meld ikke har underskrevet mange tilsvarende kontrakter.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at der i forbindelse med afviklingen af sommergruppemødet i 2014 blev udarbejdet en tilsvarende kontrakt mellem Meld og Hotel Koldingfjord som ”service provider”, og at også denne kontrakt blev underskrevet af J på vegne af ”the service provider”. Det lægges efter bevisførelsen endvidere til grund, at S udarbejdede kontrakten mellem Meld og Color Hotel Skagen med udgangspunkt i kontrakten fra 2014, som der ikke havde været bemærkninger til fra hverken Meld eller DG Finance i forbindelse med revisionen af Melds regnskab for 2014.

Kontrakten blev alene udarbejdet som et af flere dokumenter til brug for den interne godkendelsesprocedure i Meld i forbindelse med ansøgningen om forhåndsgodkendelse af økonomisk støtte.

Vi finder det på den baggrund ikke bevist, at formålet med at J underskrev kontrakten i 2015 var bevidst at vildlede generalsekretæren i Meld, MV.

Vi finder herefter, at der ikke er ført bevis for, at M og S i den konkrete situation anvendte den falske kontrakt med forsæt til at skuffe i retsforhold.

Vi mener derfor med denne begrundelse, at M og S skal frifindes.

2 af domsmandsrettens medlemmer udtaler:

Den omhandlede kontrakt er indgået mellem Meld og Color Hotel Skagen, der i kontrakten er angivet som ”the service provider”. Kontrakten er underskrevet af M på vegne af Meld og af J på vegne af ”the service provider”. J er i kontrakten angivet som ”Chief of Staff and Administration”.

Det er ubestridt, at J på det pågældende tidspunkt var ansat som personale- og sekretariatschef i Dansk Folkeparti, og at Color Hotel Skagen ikke havde bemyndiget J til at underskrive kontrakten på hotellets vegne.

Indholdet af kontrakten ses ikke at modsvare den ydelse, der efter tilbuddet af 18. marts 2015 og vidneforklaringen fra C var aftalt med Color Hotel Skagen, og det må derfor lægges til grund, at det reelt var Dansk Folkepartis sekretariat, der skulle forestå den mere praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af EU-arrangementet.

Når kontraktens samlede udtryk og indhold sammenholdes med de afgivne forklaringer om kontraktens tilblivelse, underskrivelse og anvendelse, finder vi det ikke bevist, at kontrakten har et indhold eller en karakter, der medfører, at den kan betragtes som et falsk dokument, der var intenderet anvendt til at skuffe i et retsforhold.

Vi mener derfor med denne begrundelse, at M og S frifindes.

M og S frifindes derfor i dette forhold.