Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

14 jul 2023

Retten i Lyngby

Dørlukning i straffesagen mod Lars Findsen

Retten i Lyngby har den 14. juli 2023 afsagt en kendelse, hvorefter hovedforhandlingen i straffesagen mod Lars Findsen skal foregå bag lukkede døre.

Lars Findsen er ved anklageskrift af 31. marts 2023 (oprindeligt af 16. september 2022 indleveret til
Københavns Byret) tiltalt for 6 forhold, hvoraf 5 vedrører at have røbet statshemmeligheder, jf.
straffelovens § 109, stk. 1 og 4 vedrører tillige eller alene brud på tavshedspligten under særligt
skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1.

Det fremgår af begrundelsen for kendelsen om dørlukning blandt andet:

“Det fremgår af retsplejelovens § 29, stk. 1, nr. 2, at et retsmøde skal holdes for lukkede døre, når
statens forhold til fremmede magter eller særlige hensyn til disse i øvrigt kræver det.

Det fremgår af Højesterets kendelse af 27. juni 2023 i sag 19/2023, at der i den pågældende sag var
fremlagt en erklæring fra PET om, at sagens behandling i offentligt retsmøde “må antages at bringe
nogens sikkerhed i fare” og “overfor bl.a. fremmede magter (vil) afsløre ... generelle
arbejdsmetoder, kapaciteter, svagheder samarbejdspartnere mv.” hvilket kan “medføre en svækkelse
af PET’s muligheder for at udføre sin opgave med at sikre statens sikkerhed”.

Et flertal af Højesterets dommere fandt, at denne erklæring var af så generel og overordnet karakter,
at den efterprøvelse fra domstolenes side af nødvendigheden af dørlukning som retsplejeloven og
Menneskerettighedskonventionen forudsætter, ikke var mulig.

I nærværende sag er den kapacitet, som anklagemyndigheden har rejst tiltale for omtale af, klart
beskrevet. Det er endvidere anført, både hvordan offentlig omtale af kapaciteten generelt kan skade
FE’s samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere, og hvordan det kan skade samarbejdet med
en konkret udenlandsk samarbejdspartner, hvis det kommer frem, … .

Selv om de mulige skadevirkninger ikke kan dokumenteres, men alene udgør FE’s vurderinger, er
de efter rettens opfattelse beskrevet tilstrækkeligt til, at forsvarerne har haft mulighed for at
forholde sig til dem, hvilket forsvarerne da også har gjort.
….

Retten finder på denne baggrund, at sagen “som helhed”, som anført i Østre Landsrets …..
kendelse om forsvarernes pligt til at overholde sikkerhedscirkulæret, er af en sådan karakter,
at statens forhold til fremmede magter kræver, at dørene lukkes.

Dette vil ikke være til hinder for, at der senere træffes beslutning om åbning af dørene under
dele af forhandlingen, hvis dette konkret begæres af forsvarene og findes tilstrækkeligt
begrundet, jf. retsplejelovens § 29 c, stk. 2, 1. pkt.”

Kendelsen er kæret af forsvareren.