Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

22 jan 2024

Retten i Lyngby

Værdiansættelsen af en ejerlejlighed kunne ikke ske efter 15 %-reglen

Dom afsagt: 22. januar 2024

En ejerlejlighed var solgt fra mor til søn for en familiepris på 1.950.000 kr. svarende til den offentlige vurdering med tillæg af knap 15 %. Skatteministeriet ville ikke acceptere prisen og mente, at ejerlejligheden skulle værdiansættes til 3.950.000 kr.

Sagsnummer: BS-25235/2022-LYN

Sagen kort fortalt

Sagen var anlagt af Skatteministeriet mod en mor og hendes søn med påstand om betaling af gaveafgift.

Sagen drejede sig om, hvorvidt der skal betales gaveafgift i forbindelse med en ejendomshandel, hvor en mor har solgt en ejerlejlighed til sin søn for en købesum svarende til den offentlige vurdering med tillæg af knap 15 %.

Højesteret har i tidligere afgørelser fastslået, at skattemyndighederne ved familiehandler skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. ”Særlige omstændigheder” kræver, at der er tale om særlige, konkrete forhold vedrørende den pågældende faste ejendom. Det beror på en samlet konkret vurdering, om der i det enkelte tilfælde foreligger ”særlige omstændigheder”.

I den konkrete sag havde Landsskatteretten med henvisning til 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret truffet afgørelse om, at skattemyndighederne skulle acceptere en værdiansættelse af ejerlejligheden som angivet af skatteyder til 1.950.000 kr. Beløbet 1.950.000 kr. svarede til den offentlige vurdering med tillæg af knap 15 %.

Skatteministeriet var ikke enig i Landsskatterettens afgørelse og indbragte sagen for byretten. Mor og søn påstod frifindelse.

Tvistepunktet for byretten var navnlig, om der forelå ”særlige omstændigheder” i den konkrete sag.

Sagens udfald

Retten fastslog, at der forelå ”særlige omstændigheder”. Skattemyndighederne var derfor ikke afskåret fra at anfægte den aftalte pris mellem mor og søn.

Retten lagde vægt på, at moderen havde købt lejligheden i fri handel fra tredjemand for 3.850.000 kr. for kun godt 16 måneder forud for, at hun solgte den til sin søn for en pris på 1.950.000 kr. Retten fandt, at den betydelige forskel mellem ejendomsvurderingen og købsprisen i fri handel kun godt 16 måneder forud for familiehandlen, viste, at ejendomsvurderingen for den konkrete omstridte ejerlejlighed var væsentlig for lav. Der forelå derfor sådanne ”særlige omstændigheder”, at det kunne begrunde en fravigelse af 15 %-reglen.

Skattemyndighedernes skønsmæssige værdiansættelse af ejerlejligheden til 3.950.000 kr. på baggrund af en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen blev af retten lagt til grund. Herefter skulle der betales gaveafgift med 294.304 kr.

Selvom mor og søn havde tabt sagen, besluttede retten, at de ikke skulle betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Retten lagde vægt på, at der var tale om en sag mellem en borger og Skatteministeriet om et principielt spørgsmål, hvor borgeren havde fået medhold ved Landsskatteretten.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 22. januar 2024.