Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

25 mar 2024

Retten i Lyngby

Revisionsselskab dømt til at betale erstatning med 104.583.705 kr.

Revisionsselskabet handlede ansvarspådragende i marts 2017, da årsrapporten for 2016 for forsikringsselskabet Qudos fik en blank revisionspåtegning.

Sagsnummer: BS-40901/2018-LYN

Sagen kort fortalt

Qudos var et dansk forsikringsselskab, der på baggrund af en blank revisionspåtegning på dets årsrapport for 2016 blev solgt for 118 mio. kr. Året efter viste selskabets årsrapport for 2017 et tab på et trecifret millionbeløb og godt 1 år og 10 måneder efter, at handlen var indgået, gik Qudos konkurs. Køberne af Qudos lagde herefter sag an mod Qudos’ revisionsselskab med krav om at få erstatning for købesummen.

I Årsrapporten for 2016 havde selskabets ledelse angivet, at Qudos var en going concern med en egenkapital på 167 mio. kr. Købesummen blev fastsat på baggrund af selskabets årsrapport for 2016, og revisionen gav årsrapporten en blank påtegning samme dag, som handlen blev indgået.

Et selskab vælger selv sin revisor, men ved afgivelse af revisionspåtegninger på selskabets regnskaber er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant og skal varetage hensynet til omverdenen, herunder myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, som kan have modstående interesser med selskabet.

Sagen drejede sig om, hvorvidt årsrapporten for 2016 var udarbejdet i strid med god regnskabsskik og misvisende navnlig som følge af væsentligt forkerte opgørelser af de forsikringsmæssige hensættelser. Hvis årsrapporten var forkert og misvisende, var spørgsmålet, om revisor burde have afdækket dette i forbindelse med revisionen af årsrapporten og undladt at give årsrapporten en blank påtegning. Det var et tvistepunkt, om revisor havde opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den blanke påtegning på årsrapporten.

Under sagens forberedelse ved retten var der gennemført et omfattende syn og skøn med to skønsmænd. Endvidere afsagde retten kendelse, hvorefter revisionsselskabet blev pålagt at fremlægge nærmere bestemte lovpligtige interne arbejdspapirer, der har tjent som revisionsbevis.

Sagens udfald

På baggrund af skønserklæringerne fandt retten, at årsrapporten for Qudos for 2016 var udarbejdet i strid med god regnskabsskik og var væsentligt forkert. Egenkapitalen, som i årsrapporten var opgjort til 167 mio. kr., udgjorde maksimalt 5 mio. kr., og det krævede over 300 mio. kr. i øjeblikkeligt kapitalindskud, hvis Qudos skulle undgå konkurs. Når årsrapporten for Qudos for 2016 var væsentligt forkert, var det navnlig forårsaget af Qudos’ opgørelser af de forsikringsmæssige hensættelser, hvor skønsmændene kritiserede både selskabets metodevalg og antagelser.

På tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten var Qudos  ikke  en going concern, og det krævede et øjeblikkeligt kapitalindskud på over 300 mio. kr. at undgå konkurs. Dette forhold blev ikke afdækket af revisionen.

Det var efter bevisførelsen for retten helt uafklaret, hvorfor denne væsentlige og for selskabets eksistens helt afgørende forudsætning om et nødvendigt øjeblikkeligt kapitalindskud på over 300 mio. kr. ikke blev afdækket af revisionen. 

Revisionsselskabet havde kun i nogen grad efterlevet pålægget fra retten om at fremlægge de lovpligtige interne arbejdspapirer, der havde tjent som revisionsbevis.

Herefter og henset til de væsentlige fejl og mangler ved årsregnskabet, der var dokumenteret ved det gennemførte syn og skøn, lagde retten til grund, at der ikke ved revisionen var opnået et egnet revisionsbevis for de forsikringsmæssige hensættelser.

Revisionsselskabet blev dømt til at betale erstatning med 104.583.705 kr. med renter fra sagens anlæg den 25. oktober 2018. Revisionsselskabet skal endvidere betale sagsomkostninger med 11.496.873,78 kr., hvoraf 7.322.873,78 kr. vedrører udgifter til honorar til skønsmændene.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Læs dommens præmisser her.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 25. marts 2024.