Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

01 feb 2024

Retten i Næstved

Dom om Falcks ansvar for to arbejdsulykker på motorvejene

Dom afsagt: 1. februar 2024

Dom i straffesag om Falcks ansvar for to arbejdsulykker i december 2018 og februar 2020 på motorvejene

Sagen kort fortalt

Sagens to forhold drejede sig om arbejdsulykker i december 2018 og februar 2021 under udførelse af akut vejarbejde og akut oprydning på motorveje. Arbejderne blev udført af Falcks ansatte alene med en tavlevogn, der tillige fungerede som materialevogn placeret umiddelbart foran det sted, hvor arbejdet skulle udføres.

Ved begge ulykker blev tavlevognen påkørt med høj fart af motorvejstrafikanter, der overså tavlevognen. Tavlevognen eller materialer eller fragmenter fra tavlevognen ramte herefter de ansatte, fordi tavlevogne ikke kan modstå påvirkninger i forbindelse med påkørsler med høj hastighed. Ved ulykken i december 2018 blev den ansatte dræbt; ved ulykken i februar 2020 pådrog den ansatte sig alvorlige brud på begge ben og rygsøjlen.

Dommens resultat

Retten fandt, at arbejdet ikke ved nogen af ulykkerne var tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at der forelå særligt skærpende omstændigheder, og at Falck derfor var skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Retten lagde i den forbindelse for det første vægt på, at der var en nærliggende risiko for påkørsel uanset skiltningen på tavlevognen. Retten henviste til den høje hastighed - 110 km/t ifølge skiltningen – de pågældende steder på motorvejen, og at der ikke var advarselsskilte eller nedsat hastighed på en strækning frem mod tavlevognene. Retten henviste endvidere til, at det måtte påregnes, at nogle motorvejstrafikanter kørte endnu hurtigere end 110 km/t eller påvirket af alkohol eller stoffer. Det anførte var støttet af oplysninger om flere påkørsler af tavlevogne og nær-ved-ulykker for Falcks ansatte under tilsvarende arbejde før de to ulykker.

Retten lagde for det andet vægt på, at tavlevognene ikke var dimensioneret til at yde beskyttelse som fysisk værn mod påkørsler med høj hastighed.

Retten lagde for det tredje vægt på, at Falck kunne have truffet yderligere sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel instruktioner om flere advarselsskilte og medarbejdere, der kunne overvåge trafikken og advare hinanden; om at anvende en separat materialevogn og ikke at udføre det akutte arbejde nærheden af tavlevognen; og om anvendelse af værn, for eksempel såkaldt TMA-vogne, der kunne sikre mod påkørsel med høj hastighed.

På denne baggrund kunne oplysningerne om en rammeaftale mellem Falck og Rigspolitiet og Vejdirektoratet og udbudsgrundlaget ikke føre til en anden vurdering, lige som det ikke kunne føre til en anden vurdering, at der blandt andet på grund af de to ulykker senere blev udarbejdet skærpede retningslinjer om sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af akut arbejde på motorveje.

På denne baggrund skulle bøden til Falck som udgangspunkt fastsættes til 120.000 kr. for ulykken i december 2018 og 160.000 kr. for ulykken i februar 2020, i alt 280.000 kr. under hensyn til forholdenes karakter, dødsfaldet og den alvorlige personskade, størrelsen af Falcks virksomhed og Falcks tidligere straffe for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Retten lagde for så vidt angik ulykken i februar 2020 endvidere lagt vægt på en skærpelsen af bødeniveauet ved lov nr. 1554 af 27. december 2019.

Sagsbehandlingstiden kom dog til – uden at det skyldtes Falcks forhold – i et sådant omfang oversteget det rimelige, at Falck skulle kompenseres herfor.

Straffen blev herefter fastsat til en bøde på 135.000 kr.

Sagen blev behandlet af en juridisk dommer uden domsmænd eller nævninger, fordi der alene var tale om bødestraf.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Næsted den 1. februar 2024.

 

SS-2169/2023-NAE