Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

28 jun 2024

Retten i Næstved

33-årig mand fundet skyldig i manddrab, voldtægt mv.

33-årig mand fundet skyldig i manddrab, voldtægt under særligt skærpende omstændigheder og langvarig frihedsberøvelse samt forsøg herpå i tre tilfælde i forhold til tre forskellige piger i alderen 17, 15 og 13 år.

Et enigt nævningeting ved retten i Næstved har fundet en 33-årig mand fra Korsør skyldig i manddrab på en 17-årig pige i juli 2016 i Korsør, forsøg på langvarig frihedsberøvelse og voldtægt af hende under særligt skærpende omstændigheder samt usømmelig omgang med hendes lig.

Manden er endvidere fundet skyldig i vold og trusler samt forsøg på langvarig frihedsberøvelse og voldtægt under særligt skærpende omstændigheder af en 15-årig efterskoleelev i november 2022 i Sorø.

Manden er endvidere fundet skyldig i vold, herunder grov vold, langvarig frihedsberøvelse, forsøg på manddrab, voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse af en 13-årig pige i Kirkerup i april 2023.

Manden er tillige fundet skyldig i overtrædelse af knivloven samt fundet skyldig i besiddelse af pornografisk materiale af børn under 18 år. 

 

Forholdet om den 17-årige fra Korsør

Efter bevisførelsen fandt retten det bevist, at forurettede afgik ved døden som følge af en forbrydelse.

Retten fandt det efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger om tiltaltes adfærd og færden, de hos tiltalte fundne genstande og de gennemførte analyser og undersøgelser af de fundne genstande bevist, at forurettede var sammen med tiltalte, da hun døde, og at tiltalte dræbte hende, og at han havde det fornødne forsæt hertil. Det havde ingen betydning for denne vurdering, at dødsårsagen ikke med sikkerhed har kunnet fastslås.

Retten fandt det endvidere bevist, at det var tiltaltes hensigt at udsætte forurettede for langvarig frihedsberøvelse, og ved vold eller trussel om vold og uden hendes samtykke, under særligt skærpende omstændigheder, at gennemføre samleje og andre seksuelle forhold end samleje med hende. Efter bevisførelsen fandt retten imidlertid ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at anse det for bevist, at tiltalte gennemførte disse dele af det planlagte forløb. Retten fandt det derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forsøg på overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 2, jf. stk. 1, § 216, stk. 1, jf. stk. 3, jf. til dels § 225.

Efter det oplyste om de omstændigheder, hvorunder forurettedes lig blev fundet, fandt retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 139, stk. 1, om usømmelig behandling af lig.       

På denne baggrund blev tiltalte fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, og straffelovens § 139, stk. 1, samt i forsøg på overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 2, og § 216, stk. 1, jf. stk. 3, jf. til dels § 225, jf. § 21.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig i forholdet.

 

Forholdet om den 15-årige fra Sorø

Efter bevisførelsen, herunder de under sagen fremlagte masteoplysninger og de fremlagte analyseresultater fra Retsgenetisk Afdeling vedrørende den jakke, som forurettede var iført på gerningstidspunktet, fandt retten det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen for vold og trusler efter straffelovens § 244, stk. 1, og § 266.

Henset til bevisresultatet i forholdet vedrørende den 13-årige fra Kirkerup, tilsidesatte retten tiltaltes forklaring om, at han ikke agtede at virkeliggøre sine fantasier om vold og seksuelle krænkelser. Retten fandt det derfor bevist, at det var tiltaltes hensigt tillige at udsætte forurettede for langvarig frihedsberøvelse, og ved vold eller trussel om vold og uden hendes samtykke, under særligt skærpende omstændigheder, at gennemføre samleje og andre seksuelle forhold end samleje med hende. Der forelå ikke oplysninger, der gav grundlag for at statuere, at tiltalte frivilligt trådte tilbage fra forsøget. Retten fandt det derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forsøg på overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21, og § 216, stk. 1, jf. stk. 3, jf. til dels § 225, jf. § 21.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig i forholdet.

 

Forholdet om den 13-årige fra Kirkerup

Retten fandt det bevist, at tiltalte forsætligt påkørte forurettede, hvilket under de foreliggende omstændigheder blev anset for en overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1. Retten tilsidesatte på denne baggrund tiltaltes forklaring om, at han ved et uheld ramte forurettede.

Efter forurettedes forklaring og tiltaltes egen forklaring fandt retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 2, jf. stk. 1, og § 244, som omhandler langvarig frihedsberøvelse og vold, jf. § 81, nr. 11.

Efter bevisførelsen fandt retten det bevist, at tiltalte havde til hensigt at dræbe forurettede, og at han havde iværksat handlinger til fuldbyrdelse af dette. Retten fandt det derfor bevist, at tiltalte tillige er skyldig i forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21.

Ved anholdelsen havde tiltalte haft forurettede i sin varetægt i ca. 27 timer, og retten tilsidesatte tiltaltes forklaring om, at han havde planer om at sætte hende fri, men ikke havde nået dette, fordi han faldt i søvn og først vågnede om morgenen den 16. april på et tidspunkt, hvor det efter tiltaltes forklaring, var blevet for lyst til at sætte hende fri.

Efter bevisførelsen fandt retten det endvidere bevist, at tiltalte adskillige gange gennemførte fuldbyrdet samleje med forurettede.

Retten fandt, at såvel voldtægtsforholdet som de i anklageskriftet anførte andre seksuelle forhold end samleje skal henføres under straffelovens § 216, stk. 3. Retten lagde herved lagt vægt på karakteren og omstændighederne omkring overgrebene, herunder forurettedes unge alder, at hun under store dele af forløbet var bundet og tildækket, den tidsmæssige udstrækning og den særligt nedværdigende og ydmygende karakter af forholdene. Retten fandt endvidere, at den foretagne vold, herunder at tiltalte slog forurettede med pisk og tog halsgreb på hende, under hensyn til situationens karakter og omstændigheder skal henføres under straffelovens § 245, stk. 1.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig i forsøg på manddrab, i at have gennemført fuldbyrdet samleje og i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1. Tiltalte havde i øvrigt erkendt sig skyldig.

Tiltalte havde erkendt sig skyldig i besiddelse af pornografisk materiale af personer under 18 år og i overtrædelse af knivloven og blev derfor fundet skyldig i overtrædelse af knivlovens § 7, stk. 1, jf. § 1, og straffelovens § 235, stk. 2. 

 

Straffen blev fastsat til fængsel på livstid.
 

Tiltalte blev dømt til at betale godtgørelse på 50.000 kr. til hver af de to søskende til den 17-årige pige fra Korsør og godtgørelse og erstatning på 139.996,10 kr. til pigens mor.

Tiltalte blev dømt til at betale godtgørelse på 40.000 kr. til den 15-årige pige fra Sorø.

Tiltalte blev dømt til at betale godtgørelse og erstatning på 295.415 kr. til den 13-årige pige fra Kirkerup.

Dommerne var enige om dommens resultat.

 

Afgørelsesdato

Kendelsen blev afsagt af Retten i Næstved 28. juni 2024.

 

Sagsnummer: 42/2024