08 okt 2020

Østre Landsret

Offentlig meddelelse

Østre Landsret videregiver personoplysninger i sager om klager over bobestyrere til Rigsrevisionen

Der orienteres hermed om, at Østre Landsret videregiver personoplysninger i sager om klager over bobestyrer til Rigsrevisionen. Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes behandling af dødsboer med bobestyrer. Der videregives oplysninger om personer, der optræder i en eller flere klagesager, som Rigsrevisionen har anmodet retten om at videregive. Navn og cpr-numre for afdøde, arvin-ger og klager vil ikke blive videregivet. For så vidt angår bobestyrere, har landsretten modtaget oplysninger fra en evt. klager. Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra e jf. sammenholdt med rigsrevisorlovens § 2 og 12.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive opbevaret af retten indtil Rigsrevisionen har afsluttet sin undersøgelse.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som Østre Landsret videregiver til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysnin-ger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at Østre Landsret videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Østre Landsret på følgende mail:
Praesident@oestrelandsret.dk

Du har ret til at klage til over, at retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Att. DPO Ann K. Lauritzen
Store Kongensgade 1-3,
1264 København K
dpo@domstolsstyrelsen.dk