Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

25 feb 2021

Retten i Sønderborg

Dom til anbringelse på institution og udvisning for bestandig

En syrisk statsborger født i 2002 blev den 24. februar 2021 ved nævningeting dømt skyldig i en række forhold af personfarlig kriminalitet og berigelseskriminalitet.

Nogle af forholdene, omfattende blandt andet afpresning, ulovlig tvang, vidnetrusler og forsøg på røveri, blev begået i 2017 og 2018, hvorefter han blev varetægtsfængslet og den 6. februar 2019 idømt en fæng-selsstraf på 1 år og 9 måneder og udvisning ved en domsmandssag ved byretten. Dommen blev anket til landsretten, og under ankebehandlingen blev han mentalundersøgt og vurderet uegnet til almindelig straf. Som sanktion blev der anbefalet anbringelse på institution, hvilket skal behandles som nævninge-sag. Byretsdommen blev derfor den 19. februar 2020 ophævet og sagen hjemvist til ny behandling ved byretten.


Den 10. oktober 2019 var tiltalte blevet løsladt, hvorefter han i perioden april til maj 2020 begik yderligere forhold, omfattende blandt andet afpresning, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og vold. De fleste af disse forhold blev begået mod en udsat ung mand i Haderslev, der var stofmisbruger og også involveret i han-del med hash. Forholdene strakte sig over en periode på flere uger og resulterede i, at ofret måtte opgive sin lejlighed og forlade egnen. Forholdet havde baggrund i rivalisering om hashmarkedet, idet tiltalte og hans kreds ønskede at trænge den unge mand og hans bekendte, der også blev opsøgt, ud af handlen.


Efter resultatet af mentalundersøgelsen blev tiltalte dømt til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at han efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling. Det blev fastsat en længstetid for opholdet på institutionen på 2 år.


Tiltale blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Der er herved især lagt vægt på forbrydelsens grove karakter, sammenholdt med at tiltalte først kom til Danmark få år før, de kriminel-le forhold startede, at de er gentaget efter løsladelse og efter det fyldte 18. år. Desuden er han den 30. august 2019 tildelt en advarsel om udvisning i forbindelse med en dom for vold. Endelig har han haft sin væsentligste opvækst og adskillige års skolegang i hjemlandet, mens han ikke har opnået nogen særlig tilknytning til det danske samfund og endnu ikke har egen familie.


Tiltalte ankede dommen til delvis frifindelse og frifindelse for udvisning.


Varetægtsfængslingen blev opretholdt.


Rettens j. nr. 2296/2020.