Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

De tegningsberettigede kan underskrive anmeldelsen ved at klikke på den valgte underskriftsmetode, fx Underskriftsmappe.

Feltet ”Personer” åbnes nedenfor, hvor de tegningsberettigede kan indsættes på 2 måder:

  • Man kan med *,*,* angive det antal tegningsberettigede, som skal underskrive anmeldelsen med medarbejdersignatur

 og/eller

  • Man kan angive cpr-nr. for den/de tegningsberettigede, der skal underskrive anmeldelsen.

En anmeldelse kan kun indeholde én samling af tegningsberettigede for samme cvr-nr. Det betyder, at hvis der skal være 2 tegningsberettigede, skal de begge angives med cpr-nr. som tegningsberettiget i den ene rolle. Disse bliver automatisk angivet som tegningsberettigede i den anden rolle. Systemet vil kræve underskrift fra begge cpr-nr. på begge roller.

Hvis ikke det skal være de samme to tegningsberettigede for begge roller, kan der angives *,*. I dette tilfælde vil systemet kræve i alt 4 underskrifter, to for hver rolle.

Hvis du er ansat i et firma, hvor kunderne udsteder fuldmagter til firmaet, og det er meningen, du skal kunne underskrive på firmaets vegne, skal du oprettes i tinglysningssystemets underskriftsdatabase. Læs om underskriftsdatabasen.

Med anmelderordningen kan særligt autoriserede anmeldere anmelde dokumenter til tinglysning på vegne af en kunde ved at bruge egen NemID og uden at indsende fuldmagt. Læs om tinglysningssystemets anmelderordning.

Når en medarbejder er registreret i Tinglysningsrettens prokuraregister, kan den pågældende underskrive bindende for virksomheden som tegningsberettiget, og tinglysning kan - alt andet lige - ske automatisk. Læs om prokuraordningen.

Selskaber med registrerede tegningsregler i cvr-registeret

Når selskaber underskriver anmeldelser og fuldmagter til tinglysning, sker der en automatisk kontrol af tegningsreglerne i cvr-registeret.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt på papir skal der medsendes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der maksimalt må være 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.

Foreninger og andre juridiske personer

Hvis en ejerforening indgår i en rolle i anmeldelsen, skal ejerforeningen angives med cvr-nr.

Hvis foreningens tegningsregler ikke er registreret i cvr-registeret, skal tegningsretten vedhæftes som dokumentation, uanset om der er tale om dokumenter til tinglysning eller registrering af tinglysningsfuldmagt.

I de fleste tilfælde fremgår tegningsretten af foreningens vedtægter samt seneste generalforsamlingsreferater, hvor der er sket valg af de tegningsberettigede. Vedtægter skal altid være vedhæftet, medmindre det er normalvedtægten, der er gældende. Det skal fremgå af ”Oplysninger til Tinglysningsretten”, hvis det er normalvedtægten, der er gældende.

Hvis der er flere tillæg til vedtægterne, der er relevante i forbindelse med dokumentation af tegningsretten, kan der udarbejdes en ekstraktudskrift.

Det skal fremgå af de vedhæftede generalforsamlings referater, hvilke personer der aktuelt kan tegne selskabet. Personerne skal fremgå af referaterne med fuld navneangivelse. Forhandlingsprotokollen eller udskriften skal som udgangspunkt være underskrevet af dirigenten, jf. selskabslovens § 101, stk.3. Hvis navnene på de tegningsberettigede fremgår af flere generalforsamlingsreferater, kan der udarbejdes en ekstraktudskrift af referaterne, der skal være underskrevet af dirigenten fra den seneste generalforsamling.

Foreninger mv. som ikke har vedtægter, tegningsregler eller formaliserede generalforsamlinger/møder med en dirigent skal vedhæfte en udførlig redegørelse til Tinglysningsretten vedrørende foreningens forhold som dokumentation for tegningsreglerne i foreningen mv. Tinglysningsretten vil herefter tage konkret stilling i de enkelte situationer.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt fra foreninger og andre juridiske personer uden registrerede tegningsregler i cvr-registeret, skal ovennævnte dokumentation altid fremsendes i original, dvs.

  • de originale vedtægter eller en kopi af disse, hvor de tegningsberettigede eller en notar bekræfter, at der er tale om de aktuelt gældende vedtægter. En kopi bekræftet af en advokat accepteres ikke. En eventuel bekræftelse fra de tegningsberettigede eller en notar må maksimalt være 1 år gammel. Omfatter vedtægterne flere tillæg, kan de samlede vedtægter inkl. tillæg sættes sammen og alene bekræftes med original underskrift fra de tegningsberettigede på sidste side.
  • udskrift af forhandlingsprotokol eller referat(er) fra seneste generalforsamling(er) med original underskrift af dirigenten. Fremgår de tegningsberettigede af flere generalforsamlingsreferater, kan disse referater sættes sammen og bekræftes på sidste side af dirigenten fra sidste generalforsamling.

Interessentskaber

Interessentskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, men er i øvrigt ikke – modsat fx andre kapitalselskaber – lovreguleret med hensyn til formkrav for oprettelse, tegningsregler mv.

Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning kontrollerer Tinglysningsretten, om tegningsretten ifølge cvr-registeret er opfyldt. Har interessentskabet ikke en særskilt tegningsregel registreret, vil alle interessenter som udgangspunkt skulle underskrive.

Fremgår selskabets interessenter eller interessentskabets tegningsregel ikke i cvr-registeret, skal der vedhæftes dokumentation for tegningsretten, når der anmeldes dokumenter til tinglysning.

Dokumentationen kan være

  • interessentskabskontrakt og dokumentation for evt. overdragelse af andele,
  • registreringsbevis for interessentskabet fra Skattestyrelsen, der indeholder oplysning om indehavere/stiftere, og erklæring, hvor samtlige interessenter indestår for, at de er de eneste interessenter i interessentskabet, eller
  • registreringsbevis for interessentskabet fra Skattestyrelsen, der indeholder oplysning om indehavere/stiftere, og erklæring fra selskabets revisor om, hvem der er interessenter, og hvem der er tegningsberettiget.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagter fra et interessentskab, skal fuldmagtsgiver anføres med interessentskabets navn og evt. cvr-nr.

Hvis interessentskabets tegningsregler eller ansvarlige interessenter er registreret i cvr-registeret, kan der oprettes en digital fuldmagt, hvor der sker automatisk kontrol af selskabets underskrifter i cvr-registeret. 

Hvis interessentskabets tegningsregler ikke er registreret i cvr-registeret, skal der oprettes en fuldmagt på papir. Dokumentation for tegningsretten skal indsendes sammen med tinglysningsfuldmagten. Ovenstående dokumentation skal altid fremsendes i original.

Selskaber under stiftelse

Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning med selskaber under stiftelse, skal stiftelsesdokument vedhæftes som bilag. Sker anmeldelse mere end 2 uger efter underskrivelse af stiftelsesdokument, skal der tillige vedhæftes dokumentation for selskabets rettidige anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Et selskab under stiftelse vil endnu ikke være tildelt et cvr-nr., og selskabets stifter(e) kan derfor ikke underskrive direkte for fx rollen ”Køber” i tinglysningsdokumentet. Underskrift kan fx ske ved markering i ”Skal ikke underskrive” for rollen, hvor stifterne (som tegningsberettigede) underskriver som rollen ”Anmoder”, eller der kan ske registrering af fuldmagt til de/den tegningsberettigede eller tredjemand.

I anmeldelser skal navnet på selskabet angives som "Xx under stiftelse" på trinnet "Oplysning om handelens parter" i feltet "Hvis køber IKKE har CPR eller CVR skal du indtaste følgende information".

Dokumenterne vil blive tinglyst med frist til anmeldelse af dokumenttypen ”Navneændring Adkomst Fast Ejendom” med angivelse af selskabets cvr-nr. efter endelig registrering i cvr-registreret.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagter fra et selskab under stiftelse, skal fuldmagten underskrives af selskabets stiftere, og der skal medsendes originalt stiftelsesdokument som dokumentation for tegningsretten.

Selskaber opløst ved virksomhedsomdannelse

Ved anmeldelser af dokumenter til tinglysning af virksomhedsændringen skal tegningsberettigelse dokumenteres, jf. ovenfor.

Er selskabet opløst ved fusion med et andet selskab, vil tinglysning kræve en underskrift (evt. ved fuldmagt) fra det forsættende selskab med behørig dokumentation for fusionen. Er selskabet opløst ved spaltning, vil tinglysning kræve underskrift (evt. ved fuldmagt) fra det selskab, der kan dokumenteres at have overtaget aktivet eller fra samtlige selskaber opstået ved spaltning.

Opløste kapitalselskaber

Hvis der skal disponeres for et selskab, der er opløst, henvises der til selskabslovens regler om genoptagelse.

Udenlandske selskaber

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på www.tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation. Læs om udenlandske dokumenter og selskaber.​

Inaktivt/slettet cvr-nr.

Visse cvr-nr. skal fornyes hvert år (frivillige foreninger). Når et cvr-nr. er ophørt som følge af manglende rettidig fornyelse, får den juridiske enhed et nyt cvr-nr., og så opstår der problemer i forbindelse med tinglysning.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at den juridiske enhed kan begære cvr-nummeret genoptaget. Det er hensigtsmæssigt at anføre i anmodningen, at det inaktive/slettede cvr-nr. er registreret i Tingbogen og derfor bedes genoptaget i stedet for tildeling af nyt cvr-nr. til den juridiske enhed.

Navneændring

Navneændringen skal anmeldes på www.tinglysning.dk.

Ved ændring af påtaleberettiget i en servitut, vælges dokumenttypen "Ny Påtaleberettiget", hvor udtrædende og indtrædende påtaleberettiget angives.

Ønskes fusionen noteret som navneændring, skal der anvendes dokumenttype "Navneændring".

Spørgsmål & svar

Vi kan ikke finde anmeldelsen i underskriftsmappen under fanebladet ”Dokumenter, der kan underskrives”. Anmeldelsen ligger kun under fanebladet ”Dokumenter der kan anmeldes”?

Har du husket at trykke ”Vælg” efter afgivelse af de personnumre eller stjerner, der skal kunne underskrive?

Hvis du underskriver som autoriseret anmelder skal du, hos din egen administrator, kontrollere om certifikatet stadig er uploadet korrekt til at kunne underskrive. Du skal også få kontrolleret, om du er oprettet til at måtte underskrive den pågældende dokumenttype.

Hvordan underskriver man for et selskab i likvidation?

Likvidator er tegningsberettiget for et selskab i likvidation og skal derfor underskrive direkte for selskabet. Likvidator kan underskrive med en medarbejdersignatur tilknyttet cpr-nr. for selskabet i likvidation eller med personlig NemID/MitID.

Rollen "Kurator" må ikke benyttes.

I trinnet "Underskriftsmetode" vælges "Underskriftsmappe" ved selskabet. Herefter indsættes cpr-nr. på likvidator.

Når dokumentet bliver sendt til underskrift, kan likvidator se dokumentet i sin underskriftsmappe, uanset om likvidator er logget ind med sin medarbejdersignatur eller personlige NemID/MitID.

Det er et personligt hverv at være likvidator – uanset om likvidator er udpeget af skifteretten eller valgt fx på en generalforsamling.

Et selskab under likvidation kan derfor ikke udstede en fuldmagt, ligesom likvidator heller ikke personligt kan videregive bemyndigelsen ved at udstede fuldmagt til andre.

Sidst opdateret: 03. november 2022